Rezervaţii (P)

PIATRA CRAIULUI, Rezervaţia naturală complexă ~ → Munţii Piatra Craiului.

PIATRA ŞOIMULUI, rezervaţie naturală complexă, de tip geologic, botanic şi faunistic, declarată arie protejată de interes naţional la 5 martie 2000 (publicată în Monitorul Oficial al României la 12 aprilie 2000), situată în perimetrul oraşului Băile Tuşnad, jud. Harghita, în partea de Sud a M-ţilor Harghita, extinsă pe o suprafaţă de 1,5 ha. Rezervaţia cuprinde o stâncă uriaşă, alcatuită din roci de origine vulcanică (andezite), de culoare cafeniu-roşietică şi brun-cenuşie, aflată pe dreapta râului Olt, la 824 m alt., care constituie un punct de belvedere asupra defileului Oltului şi a staţiunii Băile Tuşnad. Această stâncă este înconjurată de o vegetaţie forestieră, alcatuită din brad argintiu (Abies alba), molid (Picea abies), pin (Pinus sylvestris), fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), stejar (Quercus robur), mesteacan (Betula pendula), ulm (Ulmus glabra), paltin de munte (Acer pseudoplatanus) ş.a. Flora este reprezentată prin specii de plante adaptate zonelor stâncoase, ca de pildă vulturica (Hieracium telekianum), specie endemică, drobul de munte (Cytisus hirsutus), urechelniţa (Jovibarba hirta), pojarniţa/sunătoare (Hypericum perforatum) ş.a., iar fauna abundă în fluturi, libelule, buburuze, furnici, păsări cântătoare şi răpitoare, veveriţe, arici, pârşi, căprioare, mistreţi, râşi, urşi, vulpi, pisici sălbatice ş.a.

POŞAGA, CHEILE POŞAGĂI, rezervaţie naturală complexă, de tip mixt, situată în arealul com. Poşaga, jud. Alba, în zona de Est a masivului Muntele Mare din M-ţii Apuseni, pe cursul superior al pârâului Poşaga (afluent stâng al râului Arieş), declarată arie protejată la 5 martie 2000 şi publicată în Monitorul Oficial al României la 12 apr. 2000. Rezervaţia, extinsă pe o suprafaţă de 10 ha, se evidenţiază printr-un relief calcaros, cu chei spectaculoase, abrupturi calcaroase, creste ascuţite, turnuri etc. În această rezervaţie vegetează numeroase plante rare. La intrarea în Cheile Poşagăi, săpate de pârâul cu acelaşi nume în cursul superior, mărginite de stânci abrupte, se află mănăstirea “Ìzvorul Poşaga“ (de călugări), cu biserica din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului“, construită în anul 1933 pe o fundaţie din piatră, pictată în frescă de Carol Gross.