Râuri (Ş)

ŞUŞIŢA, râu, afluent drept al Siretului la S de Mărăşeşti; 68 km; supr. bazinului: 410 km2. Izv. din NE M-ţilor Vrancei, de sub vf. Zboina Neagră şi capătă o direcţie generală de curgere NV-SE, traversând partea de N a Subcarpaţilor Vrancei şi un segment al Câmpiei Siretului Inferior. Din cauza infiltraţiilor şi a evaporaţiei seacă, pe unele porţiuni, în anii secetoşi.