Lacuri (R)

RAT, lac format în spatele unui val de alunecare, situat în arealul satului Porumbenii Mari (com. Porumbeni, jud. Harghita), pe dr. văii Pârâului Tulbure (afl. al Târnavei Mari), la 600 m alt. Supr.: 2,8 ha; ad. max.: 7 m. Acoperit în mare parte de plaur.

RATCA, lac situat în lunca râului Sărata (afl. stg. al Ialomiţei), în perimetrul com. Jilavele. Supr.: 3,37 km2; lungime: 4 km; lăţimea max.: 2 km; ad. max.: 3 m. Folosit pentru irigaţii şi piscicultură.

RÂMNICU VÂLCEA, lac de acumulare realizat pe cursul inf. al râului Olt, la N de municipiul omonim, dat în folosinţă în 1974, ale cărui ape sunt folosite atât pentru punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei de aici, cât şi pentru alimentarea cu apă a municipiului Râmnicu Vâlcea. Supr.: 319 ha; vol.: 19,04 mil. m3.

RÂPA ALBASTRĂ, lac antropic în jud. Vaslui, realizat pe cursul inf. al râului Simila, la 6 km amonte de confl. cu Bârladul. Supr.: 232 ha; vol.: 10,6 mil. m3.

RÂURENI, lac de acumulare realizat pe cursul inf. al râului Olt, în aval de municipiul Râmnicu Vâlcea, dat în folosinţă în 1977. Supr.: 174 ha; vol.: 7,3 mil. m3.

RODEANU, lac situat în arealul com. Jilavele, jud. Ialomiţa, în lunca râului Prahova, într-o buclă de meandru încătuşată; 34 ha; ad. max.: 1,5 m. Conţine apă clorurat-sodică.

ROŞU, lac în partea de E a Deltei Dunării, între braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, la N de grindul Sărăturile, la c. 5 km V de ţărmul Mării Negre. Supr.: 14,5 km2. Lungime: 7,5 km; lăţime max.: 4,5 km; vol.: 21,7 mil. m3. Fundul lacului se află la 2 m sub nivelul Mării Negre. Comunică cu lacul Puiu prin canalul Potcoava, cu braţul Sfântu Gheorghe prin canalele Ivancea şi Tătaru, cu braţul Sulina prin canalul Tătaru şi cu Marea Neagră prin mai multe canale mici. Importanţă piscicolă.

RUSĂNEŞTI, lac de acumulare realizat pe cursul inf. al Oltului, în arealul com. Rusăneşti, dat în folosinţă în 1989; vol.: 78 mil. m3.