Mănăstirea Vieroşi

Mănăstire de călugări aflată în arealul satului Făgetu – sat care aparţine administrativ de oraşul Mioveni -, judeţul Argeş, la circa 10 km Nord Est de municipiul Piteşti. Biserica mănăstirii Vieroşi, cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a fost construită în anii 1571-1573 din iniţiativa şi pe cheltuiala vornicului Ivaşcu Golescu şi a clucerului Albu Golescu pe locul unei bisericuţe mai vechi. În 1645 biserica a fost refăcută în mare parte şi zugrăvită prin grija mareului vistier Stroe Leurdeanu. Violentul cutremur din 14 octombrie 1802 i-a provocat bisericii avarii grave fapt ce l-a determinat pe egumenul Partenie Nica Buligeanu s-o demoleze, pe locul ei începând construirea unei alte biserici – lucrările de reconstruire fiind terminate în 1834 de urmaşul acestuia, respectiv, arhiereul Samuil Tărtăşescu Sinadon şi pictată în frescă, în anii 1827-1834, de zugravii Voicu, Petre şi Gheorghe. Cutremurul din 11 ianuarie 1838 a provocat alte stricăciuni bisericii, fapt ce a necesitat executarea unor lucrări de refacere care au durat până la 13 septembrie 1854. Biserica mănăstirii Vieroşi, declarată monument istoric, are ziduri groase din cărămidă, o singură turlă de formă cilindrică, cu baza pătrată, plasată pe naos, un pridvor deschis susţinut la faţadă de doi stâlpi de zid, precum şi picturi murale interioare refăcute în anii 1983-1989. Ansamblul monahal Vieroşi mai include biserica din cimitir, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, reparată în 1937, în prezent aflată în stare avansată de degradare, Turnul-clopotniţă, prevăzut cu o poartă de intrare în incinta mănăstirii, ruinele casei stăreţiei, ale vechilor chilii şi ale zidului de incintă (construit în 1645) care avea 10 m înălţime. Mănăstirea Vieroşi a funcţionat până la 29 decembrie 1863 când, din cauza Legii secularizării averilor mănăstireşti nu a mai putut să-şi desfăşoare activitatea, rămânând doar biserica de mir. Mănăstirea Vieroşi a fost reactivată în anul 1997. În prezent se fac săpături arheologice în incinta acestei mănăstiri pentru a pune în valoare importanţa acestui obiectiv turistic şi de pelerinaj.