Staţiuni balneoclimaterice (Ş)

ŞUGAŞ, staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în arealul com. Valea Crişului (jud. Covasna), într-un golf depresionar de pe versantul de SE al M-ţilor Baraolt, la 750 m alt., într-o zonă cu păduri de brad şi fag, la 8 km NV de municipiul Sfântu Gheorghe. Staţiunea dispune de un climat de depresiune intramontană, tonic-stimulant, cu veri răcoroase (în iul. temp. medii de 17°C) şi ierni friguroase (în ian. medii termice sub –4°C), ferită de vânturi puternice. Temp. medie anuală este de 6,5°C, iar precipitaţiile atmosferice însumează în medie 700 mm anual. Numeroase izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, sodice, magneziene, calcice, hipotone, recomandate pentru tratarea afecţiunilor cardiovasculare (hipertensiune arterială secundară aterosclerotică, ulcer varicos, boala Raymond, arterită aterosclerotică în stadiu incipient), a afecţiunilor tubului digestiv (gastrite cronice hipoacide, colon iritabil), a celor hepato-biliare (dischinezie biliară), renale şi ale căilor urinare (litiază urinară recentă, necomplicată, infecţii urinare tratate şi vindecate) etc. Instalaţii pentru mofete şi buvete pentru cură internă cu ape minerale.