Mănăstirea Antim

Acest lăcaş de spiritualitate, situat în centrul istoric al municipiului Bucureşti, pe strada Antim nr. 29, are 10 călugări, care duc o viaţă de obşte, păstoriţi de Arhimandritul Sofian Boghiu. Biserica mânăstirii “Antim”, cu hramul “Toţi Sfinţii”, a fost construită în anii 1713-1715, prin strădania Mitropolitului Antim Ivireanul, pe locul unei vechi biserici din lemn, atribuită paharnicului Staicu Merişanu. Intrarea în curtea mânăstirii se face prin poarta unui puternic turn-clopotniţă, căruia i s-au adăugat (în 1857-1860) patru turnuleţe pe colţuri. Biserica mânăstirii “Antim”, a cărei faţadă este precedată de un monumental pridvor deschis, sprijinit pe 10 coloane de piatră, cu capiteluri sculptate, aparţine, prin concepţie şi decoraţie, stilului brâncovenesc. Biserica a fost supusă unor ample lucrări de restaurare în anii 1860-1863, după planurile arhitectului austriac Schlater, perioadă în care a fost pictată la interior de către Petre Alexandrescu, unul dintre primii pictori de biserici, format la şcolile din Occidentul Europei. Ansamblul monahal a mai fost renovat în anii ‘50 ai secolului 20 prin grija Patriarhului Iustinian. Iconostasul bisericii este din piatră sculptată şi se presupune că este opera lui Antim Ivireanul, căruia, de altfel, i se atribuie şi realizarea uşii bisericii, bogat împodobită cu sculpturi. La această mânăstire a funcţionat, pentru scurtă vreme, o tipografie. După anul 1797 aici şi-a desfăşurat activitatea o şcoală de preoţi, după 1836 Seminarul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, iar între 1840 şi 1864 Arhivele Statului (mutate în 1864 la mânăstirea Mihai Vodă). In 1912, în incinta mânăstirii s-a construit Palatul Sfântului Sinod, care a fost mutat din locul lui (în 1984), pe o distanţă de 25 m şi cu o rotire de 13 grade, pentru a nu fi demolat ca urmare a lucrărilor de sistematizare a centrului istoric al Capitalei, iniţiate de Nicole Ceauşescu. Mânăstirea Antim are un interesant muzeu de artă religioasă şi o expoziţie închinată vieţii şi activităţii Mitropolitului Antim Ivireanul. La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Antim Ivireanul, el fiind înscris în calendar pe data de 27 septembrie (Sfântul Ierarh Antim Ivireanul).