Mănăstirea Antim

Versiunea în limba engleză (English version)

Acest lăcaş de spiritualitate este situat în centrul istoric al municipiului Bucureşti, pe strada Antim nr. 29, şi este destinat unei obşti de călugări. Biserica mănăstirii Antim, cu hramul “Toţi Sfinţii”, a fost construită în anii 1713-1715, prin strădania Mitropolitului Antim Ivireanul (cărturar, caligraf, gravor şi miniaturist român de origine georgiană, născut la Iviria, Georgia, în anul 1660 şi decedat în anul 1716), pe locul unei vechi biserici din lemn, atribuită paharnicului Staicu Merişanu. Intrarea în curtea mănăstirii se face prin poarta unui puternic turn-clopotniţă, căruia i s-au adăugat (în 1857-1860) patru turnuleţe pe colţuri. Biserica mănăstirii Antim, a cărei faţadă este precedată de un monumental pridvor deschis, sprijinit pe 10 coloane de piatră, cu capiteluri sculptate, aparţine, prin concepţie şi decoraţie, stilului brâncovenesc. Biserica a fost supusă unor ample lucrări de restaurare în anii 1860-1863, după planurile arhitectului austriac Johann Schlatter, perioadă în care a fost pictată în interior de către Petre Alexandrescu, unul dintre primii pictori de biserici, format la şcolile din Occidentul Europei. Ansamblul monahal a mai fost renovat în anii ‘50 ai secolului 20 prin grija Patriarhului Iustinian. Iconostasul bisericii este din piatră sculptată şi se presupune că este opera lui Antim Ivireanul, căruia, de altfel, i se atribuie şi realizarea uşii bisericii, bogat împodobită cu sculpturi. La această mănăstire a funcţionat, pentru scurtă vreme, o tipografie. După anul 1797 aici şi-a desfăşurat activitatea o şcoală de preoţi, după 1836 Seminarul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, iar între 1840 şi 1864 Arhivele Statului (mutate în 1864 la mănăstirea Mihai Vodă). În anul 1912, în incinta mănăstirii a fost construit Palatul Sfântului Sinod care, în 1984, a fost mutat din locul lui pe o distanţă de 25 m şi cu o rotire de 13 grade, pentru a nu fi demolat ca urmare a lucrărilor de sistematizare a centrului istoric al Capitalei, iniţiate de Nicole Ceauşescu. Mănăstirea Antim are un interesant muzeu de artă religioasă şi o expoziţie închinată vieţii şi activităţii Mitropolitului Antim Ivireanul. La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Antim Ivireanul, el fiind înscris în calendar pe data de 27 septembrie (Sfântul Ierarh Antim Ivireanul).

Mănăstirea Antim (Bucureşti)
Biserica mănăstirii Antim din Bucureşti, cu hramul “Toţi Sfinţii” (Credit: Shutterstock)

Antim Monastery

This religious settlement filled with spirituality is located in the historic center of Bucharest, on Antim Street no. 29, and has 10 monks. The church of the Antim Monastery, dedicated to “All Saints”, was built in 1713-1715, through the efforts of Metropolitan Anthim the Iberian, on the site of an old wooden church, attributed to the cupbearer Staicu Merişanu. The entrance to the monastery courtyard is through the gate of a strong bell tower, to which were added (in 1857-1860) four turrets on the corners. The church of the Antim Monastery, whose façade is preceded by a monumental open porch, supported on 10 stone columns, with carved capitals, belongs, by conception and decoration, to the Brâncovenesc style, also known as Wallachian Renaissance and Romanian Renaissance. The church underwent extensive restoration work in the years 1860-1863, according to the plans of the Austrian architect Schlater, during which time it was painted inside by Petre Alexandrescu, one of the first church painters, trained in Western European schools. The monastic ensemble was renovated in the 1950s by Patriarch Justinian. The church iconostasis is made of carved stone and its creation was supposedly overseen by Anthim the Iberian, who is also credited with overseeing the work to create the church door, richly decorated with sculptures. A printing house operated for a short time in this monastery. After 1797, a school of priests carried out its activity here, then, after 1836, the Metropolitan Seminary of Ungro-Wallachia was hosted here, and finally, between 1840 and 1864, the State Archives (moved in 1864 to the Mihai Vodă Monastery). In 1912, the Palace of the Holy Synod was built inside the perimeter of the monastery; the Palace was moved later on (in 1984) to a new location, not far, at a distance of 25 m and was rotated with 13 degrees, to avoid demolition by Nicole Ceauşescu, part of his plan of systematization works meant to modify the aspect of the historic center of the Capital. The Antim Monastery has an interesting museum of religious art and an exhibition dedicated to the life and activity of Metropolitan Anthim the Iberian. The latter was canonized on June 20, 1992, by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, and his name was added to the Synaxarion, with the feast day of September 27 (Holy Hierarch Anthim the Iberian).

Back to Romanian version