Podişuri (T)

TÂRNAVA, Podişul Târnavelor (sau Podişul Transilvaniei sudice cum a fost numit de Vintilă Mihăilescu), unitate de relief situată în partea sudică a Pod. Transilvaniei, între Valea Mureşului (la V şi N), Subcarpaţii Transilvaniei şi Subcarpaţii Homoroadelor (la E) şi aliniamentul văilor Secaşului (afl. al Sebeşului) şi Oltului (la S). Între aceste limite, Pod. Târnavelor, constituit din marne, argile, gresii, nisipuri şi pietrişuri (mio-pliocene), uşor cutate, prezintă un relief de culmi, măguri şi creste dezvoltate pe domuri şi bazine ce se înclină de la 700 m (în E) la c. 500 m (în V), iar interfluviile se înalţă cu 200–250 m deasupra nivelului văilor pr. (cele două Târnave şi Hârtibaciu). Interfluviile sunt intens nivelate (creând imaginea generală de podiş) şi dominate pe alocuri de gurguie, numite popular „picuri”, iar la nivelul culmilor mai înalte se observă două niveluri de eroziune – suprafeţele Amnaş, la 600 m alt. şi Secaş, la 500 m alt. Vegetaţia este reprezentată prin păduri, îndeosebi de carpen şi gorun, care s-au mai păstrat numai pe culmile dealurilor, şi prin pajişti secundare mezoxerofile. Sunt larg răspândite culturile de cereale (grâu, porumb) şi mai ales de viţă de vie, care formează renumitele podgorii ale Târnavelor. Importante zăcăminte de gaze naturale. Specifice pentru versanţi sunt intensele procese de pantă (eroziune, ravenări şi alunecări). Pod. Târnavelor este format din trei subunităţi: Pod. Târnavelor propriu-zis, între Valea Mureşului (la N) şi cea a Târnavei Mari (la S); Pod Hârtibaciului, între Târnava Mare (la N), Valea Oltului (la S) şi râul Vişa (la V); Pod. Secaşelor, între Târnava (la N), Vişa (la E), râul Secaş – afl. al Sebeşului – (la S) şi Valea Mureşului (la V).