Munţi (N)

NEMIRA, Munţii ~, masiv muntos în partea de E-SE a Carpaţilor Orientali (parte componentă a M-ţilor Trotuşului), situat între văile râurilor Uz (la N) şi Oituz (la S), la SE de M-ţii Ciuc, la limita dintre jud. Bacău, Covasna şi Harghita. M-ţii Nemira, alcătuiţi predominant din fliş cretacic, grezos (facies de Tarcău) şi şistos-calcaros, se individualizează printro masivitate accentuată, desfăşurându-se sub forma unei culmi pr. (ale căror altitudini scad de la N la S), din care se detaşează mai multe vârfuri ce depăşesc 1 600 m înălţime (Nemira Mare, 1 649 m – alt. max. a masivului Nemira, Şandru Mare, 1 640 m, Nemira Ţiganca, 1 626 m ş.a.). Contactele petrografice sunt marcate în relief prin prezenţa unor abrupturi (culmea Nemira se termină spre E printrun abrupt de 600 m), vârfuri legate prin înşeuări etc. Masivul Nemira este un important nod hidrografic (de aici izvorăsc râurile Caşin, Izvoru Negru, Dofteana, Slănic, Râu Negru – afl. stg. al Oltului ş.a.) şi un interesant obiectiv turistic. Pantele sunt acoperite cu păduri de fag în amestec cu răşinoase (molid şi brad). „Meterezele“ masivului Nemira străjuiesc partea de V a Depr. Dărmăneşti şi, totodată, renumita staţiune balneoclimaterică Slănic-Moldova, aflată la poalele de SE ale vf. Şandru Mare.