Râuri (Z)

ZĂBALA, râu, afl. dr. al Putnei pe terit. satului Prisaca (com. Valea Sării, jud. Vrancea); 64 km; supr. bazinului: 550 km2. Izv. din partea de N a M-ţilor Lăcăuţ, de sub vf. Lăcăuţ, de la 1 640 alt., curge mai întâi vijelios pe direcţie NV-SE printre culmile M-ţilor Lăcăuţ (la V) şi culmea Zboina Frumoasă (la E), iar în dreptul vf. Furu îşi schimbă brusc direcţia de curgere către NE, separând culmea Zboina Frumoasă de M-ţii Furu. Pătrunde apoi în Depr. Nereju, după care este obligat să-şi schimbe iar direcţia de curgere către N, din cauza dealurilor Răchitaşu şi Răiuţ care îi închid calea către E. După ce drenează Depr. Năruja, confluează cu Putna în punctul numit semnificativ „Grumaz”. În această zonă, Putna şi Zăbala ocoleau (până în 1947) o stâncă proeminentă de gresie, apoi râul Putna a reuşit s-o străpungă şi să-şi scurteze traseul spre Zăbala cu c. 1 km, părsindu-şi cursul vechi în formă de gât şi îndreptându-şi apele învolburate spre afluentul său Zăbala. Din cauza pantei longitudinale accentuate, Zăbala şi Putna depun imense aluviuni în Depr. Năruja, formând o adevărată zonă de divagare. Afl. pr.: Giurgiu, Stâna, Zârna (pe dr.), Palcău, Lopoş, Tipău Mare, Petic, Năruja (pe stg.).

ZELETIN, râu, afl. stg. al râului Berheci pe terit. com. Motoşeni, jud. Bacău; 75 km; supr. bazinului: 419 km2. Izv. din NV Colinelor Tutovei, din zona de contact cu Pod. Central Moldovenesc, de la 500 m alt. şi drenează partea de V a Colinelor Tutovei având un curs paralel cu cel al Berheciului. Afl. pr.: Răchitoasa.