Subcarpaţi (H)

HOMOROADE, Subcarpaţii Homoroadelor, subunitate aparţinând Subcarpaţilor Transilvaniei, situatã în interiorul curburii Carpaţilor, între râul Târnava Mare (N), M-ţii Harghita (NE), M-ţii Perşani (SE) şi Pod. Hârtibaciului (S şi V). Se individualizeazã printr-un relief de dealuri subcarpatice, cu înãlţimi de 700–1 000 m (Dealurile Feliceni 754 m, Pietriş 839 m, Bãdeni 855 m, Nãdãşcuţ 738 m, Merca 1 002 m ş.a., acesta din urmă constituind alt. max. a Subcarpaţilor Homoroadelor) şi depresiuni bine dezvoltate (Depr. Homoroadelor).