Subcarpaţi (H)

SUBCARPAŢII HOMOROADELOR, subunitate aparţinând Subcarpaţilor Transilvaniei, situatã în interiorul curburii Carpaţilor, între râul Târnava Mare la Nord, M-ţii Harghita la Nord Est, M-ţii Perşani la Sud Est şi Podişul Hârtibaciului la Sud şi Vest. Se individualizeazã printr-un relief de dealuri subcarpatice, cu înãlţimi de 700–1 000 m (Dealurile Feliceni 754 m, Pietriş 839 m, Bãdeni 855 m, Nãdãşcuţ 738 m, Merca 1 002 m ş.a., acesta din urmă constituind altitudinea maximã a Subcarpaţilor Homoroadelor) şi depresiuni bine dezvoltate (Depresiunea Homoroadelor).