Mănăstirea Aninoasa

În satul Slănic (comuna Aninoasa) se aflã o mănãstire de călugãri, iniţial un schit întemeiat de Vlad Ţepeş, cu zid de incintã, în interiorul cãruia existã biserica şi clãdirile anexe (chilii, paraclis, cuhnia). Schitul a fost desfiinţat în 1805 şi reclădit din temelie în 1922–1930. În 1992–1994 s-a construit  actuala  bisericã,  cu  hramul „Naşterea Maicii Domnului”, pe temelia vechiului lăcaş, iar schitul declarat mănăstire. În aceastã bisericã se citeşte neîntrerupt Psaltirea, ziua şi noaptea, slujbele de noapte având loc între orele 24 şi 3.