Mănăstirea Humor

Mănăstirea Humor, de cãlugãriţe, se aflã în arealul satului Mănăstirea Humorului din comuna cu acelaşi nume, judeţul Suceava, pe coama unei coline ce se desprinde din Obcina Mare, la 6 km Nord Vest de oraşul Gura Humorului. Mănăstirea Humor a fost întemeiatã la începutul secolului 15 de marele vornic Ivan (Oanã) şi amintitã documentar, pentru prima datã, în 1415, într-un hrisov emis de domnul Alexandru cel Bun. Dupã aproximativ un secol de funcţionare, mănăstirea Humor a cãzut în ruinã la îneputul secolului 16. Biserica actualã, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a fost ziditã în anii 1530-1535 prin osârdia marelui logofãt Teodor Bubuiog (membru al Divanului Moldovei) şi a soţiei sale, Anastasia, în timpul campaniei de construcţii şi restaurãri bisericeşti iniţiatã de domnul Petru Rareş, aşa cum reiese atât din conţinutul pisaniei bisericii, cât şi din tabloul votiv care îl înfãţişeazã pe domnul Petru Rareş cu familia şi pe marele boier Teodor Bubuiog cu soţia sa, Anastasia. În pisania bisericii se spune: “Cu voia Tatãlui, cu ajutorul Fiului şi cu sãvârşirea Sfântului Duh, la porunca şi cu ajutorul evlaviosului domn Petru Voievod, fiul voievodului Ştefan cel Bãtrân, s-a început acest hram în numele cinstitei Adormiri a Preacuratei şi Preacuvântatei noastre stãpâne Nãscãtoare de Dumnezeu şi Pururi Fecioarã Maria, cu cheltuiala şi prin osteneala robului lui Dumnezeu jupan Teodor, mare logofãt, şi a soţiei sale, Anastasia, în anul 7038 (1530), august 15, şi când era egumen chir Paisie”. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” nu are turlã, dar se remarcã printr-un acoperiş ce se terminã cu o streaşinã largã. La aceastã bisericã apare, pentru prima datã în construcţia bisericilor din Moldova, pridvorul deschis în patru arcade în arc frânt, precum şi o încãpere nouã, la etaj, numitã tainiţã, care se suprapune peste camera mormintelor. Din pridvor se intrã în pronaos, apoi în camera mormintelor (unde se aflã îngropat Teodor Bubuiog) şi dupã aceea în naos. Spre Est, biserica se terminã cu altarul, care este sub forma unei abside semicirculare, separatã de naos printr-o catapeteasmã din lemn sculptat. Biserica mânãstirii Humor face parte din categoria celor cinci biserici din Nordul Moldovei (respectiv Arbore, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa şi Humor) care au atât pereţii interiori, cât şi cei exteriori împodobiţi complet cu fresce bizantine, distingându-se, astfel, de toate celelalte biserici de acest fel din lumea ortodoxã. Picturile murale au fost executate în 1535 de o echipã de zugravi condusã de meşterul Toma din Suceava. În pronaos, alãturi de alte icoane, se aflã cele ale Adormirii Maicii Domnului, a Sfintei Fecioare rugãtoare, precum şi un tablou votiv (al treilea dupã cele ale domnului Petru Rareş şi a lui Teodor Bubuiog) care îl înfãţişeazã pe Daniil Hatmanul, pârcãlab al Sucevei, probabil un membru al familiei Bubuiog. În camera mormintelor, bolta este acoperitã cu scene din viaţa Sfintei Fecioare Maria. În naos sunt pictate chipuri de sfinţi, precum şi ciclul Patimilor lui Iisus Hristos şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, iar pe bolta naosului troneazã Iisus Hristos Pantocrator. În altar, pe bolta absidei, este reprezentatã, tradiţional, Maica Domnului cu Pruncul, Cina cea de Tainã şi chipuri ale sfinţilor ierarhi. Principalele teme iconografice de pe pereţii exteriori sunt Acatistul Bunei-Vestiri (pe faţada sudicã), Arborele lui Iesei (pe faţada nordicã), Judecata de Apoi (pe faţada vesticã) ş.a. În partea inferioarã a faţadei de Sud este semnalatã scena cu Asediul Constantinopolelui, aceasta ca un reflex al evenimentelor grave care au dus la ocuparea de cãtre turci, în 1453, a capitalei Imperiului Bizantin. Picturile se disting printr-o rigoare a distribuţiei registrelor, prin armonie cromaticã şi prin ritmica graţioasã a desenului. Aceste picturi au fost spãlate în anii 1971-1972. O datã cu zidirea bisericii “Adormirea Maicii Domnului” au fost construite şi chiliile. În 1641, domnul Vasile Lupu a înconjurat biserica şi chiliile cu ziduri durabile şi a înãlţat un Turn-clopotniţã masiv, cu foişor. Mănăstirea Humor a fost desfiinţatã în 1786, rãmânãnd în funcţiune doar ca bisericã de mir, şi a fost reînfiinţatã în 1990. Mănăstirea Humor are o colecţie valoroasã de icoane din secolul 16. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a mânãstirii Humor a fost declaratã monument UNESCO.