Depresiuni (F)

FĂGĂRAŞ, Depresiunea ~, depresiune de eroziune în partea centrală a României, în zona de contact a M-ţilor Făgăraş, la S, Perşani, la E, şi Pod. Hârtibaciului, la N, drenată median, de la E la V, de râul Olt şi numeroşii săi afl. Supr.: c. 1 000 km2. Alt. medie: 500 m. Este de fapt o câmpie aluvio-proluvială etajată, formată dintr-o îmbinare de glacisuri piemontane, dezvoltate la contactul cu muntele, din terasele şi luncile extinse în lungul Văii Oltului şi afl. săi. Climă răcoroasă (media termică 6–8°C/anual), cu inversii de temperatură în sezonul rece al anului şi cu precipitaţii bogate (700–850 mm/ anual). Vegetaţie de pajişti şi păşuni în alternanţă cu pâlcuri de păduri de fag şi stejar. În Depr. Făgăraş se află şi renumita poiană cu narcise de la Dumbrava Vadului. Culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, cereale, plante tehnice. Creşterea vitelor (bovine, bubaline). Cunoscută şi sub denumirea de Ţara Făgăraşului sau Ţara Oltului.