Depresiuni (F)

FĂGĂRAŞ, Depresiunea ~, depresiune de eroziune în partea centrală a României, în zona de contact a M-ţilor Făgăraş, la Sud, Perşani, la Est, şi Podişul Hârtibaciului, la Nord, drenată median, de la Est la Vest, de râul Olt şi numeroşii săi afluenţi. Suprafaţa: circa 1 000 km2. Altitudinea medie: 500 m. Este de fapt o câmpie aluvio-proluvială etajată, formată dintr-o îmbinare de glacisuri piemontane, dezvoltate la contactul cu muntele, din terasele şi luncile extinse în lungul Văii râului Olt şi afluenţii săi. Climă răcoroasă (media termică 6–8°C/anual), cu inversii de temperatură în sezonul rece al anului şi cu precipitaţii bogate (700–850 mm/ anual). Vegetaţie de pajişti şi păşuni în alternanţă cu pâlcuri de păduri de fag şi stejar. În Depresiunea Făgăraş se află şi renumita poiană cu narcise de la Dumbrava Vadului. Culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, cereale, plante tehnice. Creşterea vitelor (bovine, bubaline). Cunoscută şi sub denumirea de Ţara Făgăraşului sau Ţara Oltului.