Râuri (G)

GERASUS, denumirea antică a râului Prut, folosită de către romani.

GHIMBAV, râu, afl. stg. al Oltului pe terit. com. Feldioara (jud. Braşov); 49,8 km; supr. bazinului: 434,5 km2. Izv. din N M-ţilor Bucegi, de la 2 000 m alt. şi drenează vestul Depr. Braşov, trecând prin Râşnov, Cristian şi Ghimbav. Cunoscut şi sub numele de Ghimbăşel.

GILORT, râu, afl. stg. al Jiului pe terit. com. Ţânţăreni, jud. Gorj; 116,2 km; supr. bazinului: 1 360 km2. Izv. din masivul Parâng, de sub vf. Mândra, de la 2 000 m alt., colectează apele de pe versantul sudic al acestuia, străbate Subcarpaţii Olteniei, trecând prin Novaci şi Târgu Cărbuneşti şi separă Dealurile Jiului de Piem. Olteţului. Aproape de vărsare are un debit mediu de 11,7 m3/s. Afl. pr.: Pârâu Galben, Ciocadia, Blahniţa.

GLAVACIOC, râu, afl. stg. al Câlniştei; 132 km. Izv. din Câmpia Găvanu-Burdea, din arealul com. Mozăceni, jud. Argeş, şi trece prin oraşul Videle. Are debit semipermanent.

GURGHIU, râu, afl. stg. al Mureşului; 55 km; supr. bazinului: 564 km2. Izv. din N M-ţilor Gurghiu, de sub vf. Bătrâna, de la 1 280 m alt., străbate piemontul cu acelaşi nume pe o pantă accentuată (26‰) şi, după ce traversează Dealurile Mureşului, se varsă în Mureş la Reghin (360 m alt.).