Curtici

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Curtici se află în extremitatea vesticã a României, în provincia istorică Crişana, în partea de Vest a judeţului Arad, în Câmpia Aradului, la 110 m altitudine, la intersecţia paralelei de 46°21’20” latitudine nordicã cu meridianul de 21°18’22” longitudine esticã, la 24 km Nord de municipiul Arad şi la 8 km de graniţa cu Ungaria. Din punct de vedere demografic, Curtici face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 8 760 loc. (1 ian. 2019), din care 4 272 loc. de sex masc. şi 4 488 fem. Suprafaţa: 74,6 km2, din care 7,2 km2 în intravilan; densitatea: 1 217 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 octombrie 2011, din totalul celor 7 453 de loc., 5 900 de persoane erau români (79,2%), 646 rromi (8,7%), 208 maghiari (2,8%) şi 699 loc. (9,3%) aparţineau altor etnii (ucraineni, germani, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 5 378 ortodocşi (72,2%), 535 baptişti (7,2%), 388 penticostali (5,2%), 267 romano-catolici (3,6%), 141 adventişti de ziua a şaptea (1,9%) şi 744 loc. (9,9%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, reformaţi, greco-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de cale ferată pe linia Szolnok (Ungaria) – Curtici – Arad, construită în perioada 1856-1858 şi inaugurată la 14 iulie 1858. Important punct de trecere a frontiere/vamă (din 1921) pe calea ferată către ţãrile Europei Centrale şi Occidentale. În prezent, în arealul punctului de frontieră Curtici funcţionează singura zonă liberă (extinsă pe 90 ha), situată pe un coridor rutier european, în cadrul căreia îşi desfaşoară activitatea peste o sută de firme, cu investiţii de peste 50 de milioane de euro. Accesul în zona liberă Curtici se poate face atât pe calea rutieră, cât şi pe cele feroviară şi aeriană. Prin staţia de cale ferată Curtici a trecut renumitul tren Orient Expres, care făcea legătura între Paris şi Istanbul. Nod rutier. Ateliere de reparaţii feroviare şi de utilaje agricole. Producţie de maşini-unelte portabile, acţionate electric, de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, de produse electrice pentru iluminat, de mobilă, de confecţii textile, de lenjerie de corp, de articole ceramice pentru uz casnic şi ornamental şi de produse alimentare. Sere legumicole. Fermă de creştere a bovinelor. Bibliotecă publică, inaugurată în anul 1961; Casă de Cultură. Parc dendrologic.

Istoric

În arealul oraşului Curtici au fost descoperite vestigii neolitice (fragmente de râşniţe şi de vase ceramice, în compoziţia lutului din care erau făcute s-a constatat existenţa unei mari cantităţi de pleavă; vasele erau ornamentate sgrafiat cu unghia şi pictate în culorile alb, roşu, negru şi brun; unele vase erau ornamentate cu motive geometrice), iar în anul 2015, arheologul Eugen Pădureanu a descoperit vestigiile a două aşezări din Epoca bronzului, fortificate cu val de pământ şi şanţ dublu, prima de formă circulară, cu diametrul de 120 m, şi a doua de formă elipsoidală (180 x 150 m), din care s-au recuperat fragmente de vase ceramice. Din Epoca bronzului, aparţinând Culturii materiale Otomani (secolele 19-13 î.Hr.), au mai fost identificate câteva aşezări stabile, cu locuinţe construite din bârne de lemn şi împletituri de nuiele, protejate de un strat de lut aplicat pe ele, din care s-au recuperat fibule din bronz şi arme. În anul 1862 a fost scos la iveală un tezaur monetar de argint, alcătuit din monede greceşti şi denari romani republicani, datând din sec. 1 î.Hr., iar în 1956 au fost descoperite fragmente de oale şi de căldăruşe, datând din secolele 11-12. Istoricul şi arheologul Vasile Pârvan, presupune într-una din lucrările sale, că localitatea Curtici a luat naştere pe vatra unei aşezări dacice numită Şomhid, iar istoricul Ştefan Pascu aminteşte de existenţa lângă Curtici a unei cetăţi cu numele Poganyvár. Localitatea Curtici apare menţionată documentar, prima oară, în anul 1332, cu numele Kürtegyház, apoi în 1437 cu denumirea Kürtos, iar din 1519 cu toponimul actual. Stăpânită de turci între 1582 şi 1685, apoi de Imperiul Habsburgic (din 1691), în perioada 1867-1918, localitatea s-a aflat sub administratie austro-ungară, iar la 17 nov. 1918, comuna Curtici a trecut sub administraţie românească. În perioada 1920-1940, comuna Curtici s-a numit Decebal. Comuna Curtici a fost declarată oraş la 17 febr. 1968.

Monumente

Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, datând din 1778, modificată şi reparată de mai multe ori, renovată în anul 1925 şi pictată de Iulian Teodor şi din nou renovată în 1950 şi repictată de Cenan Cornel din Cluj; biserica ortodoxă cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, construită în anii 1998-2009 şi sfinţită la 15 iulie 2012; biserica romano-catolică “Sfânta Treime”, ctitorie din anul 1772 a contelui András Kaszonyi; Castelul “András Kaszonyi” (1769), în arhitectura cãruia predominã elemente ale barocului târziu (după 1990 a devenit sediul Combinatului agroindustrial Curtici).


About

The town of Curtici is located in the westernmost part of Romania, in the historical province of Crișana, in the western part of Arad county, in the plain of Arad, at 110 m above sea level, at the intersection of the parallel of 46˚21’20” north latitude with the meridian of 21°18’22” east longitude, 24 km north of Arad municipality and 8 km from the Hungarian border. From a demographic point of view, Curtici belongs to the category of small towns, with a population of 8 760 inhabitants (January 1, 2019), of which 4 272 males and 4 488 females. Surface area: 74.6 km2, of which 7.2 km2 are within the urban area; population density: 1 217 inhabitants/km2. At the population census of Oct. 20-31, 2011, out of the total 7,453 inhabitants, 5,900 were Romanian (79.2%), 646 Roma (8.7%), 208 Hungarian (2.8%) and 699 inhabitants (9.3%) belonged to other ethnic groups (Ukrainians, Germans, Italians, etc.). In terms of religion, the same census registered 5,378 Orthodox (72.2%), 535 Baptists (7.2%), 388 Pentecostals (5.2%), 267 Roman Catholics (3.6%), 141 Seventh Day Adventists (1.9%) and 744 inhabitants (9.9%) belonged to other denominations (Jehovah’s Witnesses, Reformed, Greek Catholic, etc.), were atheists, of no religion or of undeclared religion. Railway station on the Szolnok (Hungary) – Curtici – Arad line, built between 1856 and 1858 and inaugurated on 14 July 1858. Important border crossing point (since 1921) on the railway to Central and Western European countries. Currently, the Curtici border crossing point is the only free trade area (with a surface of 90 ha) located on a trans-European road, where more than one hundred companies operate, with investments of more than 50 million euro. Access to the Curtici free trade zone is by road, rail and air. The famous Orient Express train, which used to run between Paris and Istanbul, passed through the Curtici railway station. Road junction. Railway and agricultural machinery repair workshops. Production of portable, electrically powered machine tools, parts and accessories for motor vehicles and motor engines, electrical products for lighting, furniture, textiles, underwear, household and ornamental ceramics and food products. Vegetable greenhouses. Cattle breeding farm. Public library, opened in 1961; Cultural Centre. Dendrological park.

History

In the area of Curtici, Neolithic artifacts were discovered (fragments of grinders and ceramic pots; in the composition of the clay from which they were made was found a large amount of pleather; the pots were decorated with patterns scratched by nail and painted in white, red, black and brown; some pots were decorated with geometric motifs). In 2015, the archaeologist Eugen Pădureanu discovered the remains of two Bronze Age settlements, with a defensive system composed of an earth wall and a double ditch, the first of circular shape, with a diameter of 120 m, and the second of ellipsoidal shape (180 x 150 m), from which fragments of ceramic pots were recovered. Several other Bronze Age stable settlements belonging to the Otomani Material Culture (19th-13th centuries BC) have been unearthed, consisting in dwellings built of wooden beams and wickerwork, protected by a layer of clay, from which bronze fibulae and weapons have been recovered. In 1862, a silver monetary hoard of Greek coins and Roman Republican denarii dating from the 1st century BC was unearthed, and in 1956 fragments of pots and buckets dating from the 11th-12th centuries were discovered. The historian and archaeologist Vasile Pârvan assumes, in one of his works, that the town of Curtici was built on the site of a Dacian settlement called Șomhid, and the historian Ștefan Pascu mentions the existence near Curtici of a fortress named Poganyvár. Curtici was first mentioned in documents in 1332 under the name Kürtegyház, then in 1437 under the name Kürtos, and in 1519 under the present name. It was ruled by the Turks between 1582 and 1685, then by the Habsburg Empire (from 1691). Between 1867-1918, the locality was under Austro-Hungarian administration, and on Nov. 17, 1918, the commune of Curtici passed under Romanian administration. In the period 1920-1940, the commune of Curtici was called Decebal. The commune of Curtici was declared a town on Feb. 17, 1968.

Monuments

The Orthodox church dedicated to “Saint and Great Martyr Demetrios the Myrrh-Streamer ”, dating from 1778, modified and repaired several times, renovated in 1925 and painted by Iulian Teodor and again renovated in 1950 and repainted by Cenan Cornel from Cluj; the Orthodox church dedicated to “Saints Peter and Paul”, built in 1998-2009 and consecrated on 15 July 2012; the Roman Catholic church “Holy Trinity”, founded in 1772 by Count András Kaszonyi; the “András Kaszonyi” Castle (1769), whose architecture has mainly late Baroque elements (after 1990 it became the headquarters of the Curtici Agro-Industrial Complex).

Back to Romanian version