Curtici

Date generale

Oraşul Curtici se află în extremitatea vesticã a României (jud. Arad), în Câmpia Aradului, la 107 m alt., la 17 km N de municipiul Arad şi la 8 km de graniţa cu Ungaria; 8 142 loc. (1 ian. 2011): 3 913 de sex masc. şi 4 229 fem. Supr.: 78,4 km2, din care 4,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 809 loc./km2. Important punct de vamã (din 1921) pe c.f. ce merge spre ţãrile Europei Centrale şi Occidentale. Nod rutier. Ateliere de reparaţii feroviare şi de utilaje agricole. Producţie de maşini-unelte portabile acţionate electric, de mobilă, de confecţii textile, de articole ceramice pentru uz casnic şi ornamental şi de produse alimentare. Sere legumicole.

Istoric

Vestigii neolitice, din epoca daco-romanã şi din perioada feudalismului timpuriu. Tezaur monetar de argint, descoperit în 1862, alcătuit din monede greceşti şi denari romani republicani. Atestat documentar în 1332 cu numele Kürtegyhaz, apoi în 1437 cu denumirea Kütos, iar din 1519 cu toponimul actual. În perioada interbelică s-a numit Decebal. Stăpânit de turci între 1582 şi 1685. Declarat oraş la 17 febr. 1968.

Monumente

Bisericile „Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul” (1777) şi „Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir” (în construcţie din 2008); biserică romano-catolică (1772). Castel (1769), în arhitectura cãruia predominã elemente ale barocului târziu. Parc dendrologic. Zonă liberă (90 ha).