Pantelimon

Date generale

Oraşul Pantelimon se află în jud. Ilfov, în Câmpia Vlăsiei, pe malul de N al lacului Pantelimon II, în imediata apropiere a părţii de E a municipiului Bucureşti, respectiv în prelungirea cartierului Pantelimon; 21 904 loc. (1 ian. 2011): 10 681 de sex masc. şi 11 223 fem. Supr.: 61,8 km2, din care 12,7 km2 în intravilan; densitatea: 1 725 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 17 nov. 1886). Expl. de argilă şi de balast. Producţie de acumulatori, de bere şi de produse de panificaţie. Creşterea bovinelor. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a.

Istoric

Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1660, iar în sec. 18, apare consemnat ca sat cu numele Obileşti, după care s-a mai numit şi Floreşti. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997, com. Pantelimon a făcut parte din Sectorul Agricol Ilfov, iar la 30 dec. 2005 a fost trecută în categoria oraşelor.

Monumente

Pe o peninsulă a lacului Pantelimon II se află o clădire construită în 1736 de Grigore II Ghica (domn al Ţării Româneşti în anii 1733–1735 şi 1748– 1752), pe locul unui fost palat al familiei Ghica, destinată iniţial bolnavilor de ciumă. Ulterior a funcţionat ca spital de boli incurabile. Renovată şi modernizată la sf. anilor ’80 ai sec. 20, clădirea a intrat în circuitul turistic cu numele de complexul „Lebăda” (hotel şi restaurant). În apropiere de acest complex se află biserica „Sfântul Nicolae”, iniţial din lemn, ctitorie din 1735 a domnului Grigore II Ghica. Biserica a fost mistuită de un incendiu în 1880, pe locul ei fiind construită biserica actuală (1880-1883), reparată în 1903, 1937, 1941, 1977-1978, consolidată şi restaurată în 1994-1998.