Ciacova

Date generale

Oraşul Ciacova este situat în jud. Timiş, în Câmpia Timişului, pe râul Timişu Mort; 5 135 loc. (1 ian. 2011): 2 490 de sex masc. şi 2 645 fem. Supr.: 122,6 km2, din care 9,2 km2 în intravilan; densitatea: 558 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 6 aug. 1893). Ind. textilã şi alim. Morãrit. Centru pomicol. Fermã de creştere a porcinelor. Izv. cu ape minerale termale.

Istoric

Localit. Ciacova este atestatã documentar, prima oarã, în 1220, în 1332 apare consemnată cu numele Chaak sau Csák, iar la 23 apr. 1832 devine târg. În perioada 1395-1551 s-a aflat sub ocupaţie otomană, iar între 1718 şi 1918 sub cea habsburgică, perioadă în care au fost colonizaţi germani, austrieci, cehi şi slovaci. Com. Ciacova a fost declarată oraş la 7 mai 2004 având în subordine ad-tivă satele Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.

Monumente

Ruinele unei cetãţi, construitã în anii 1390–1394 (demantelatã în 1701), din care se mai pãstreazã un turn de apãrare (donjon) de 23,70 m înãlţime, de formã pãtratã; biserica sârbeascã „Maica Domnului” (1768–1770, cu picturi murale din 1770– 1780 realizate de Dimitrie Popović şi refãcute în anii 1902–1903 de Şt. Aleksić şi cu iconostas pictat în 1771 de Dimitrie Popović);  biserica  romano-catolicã „Sfânta Treime” (18 apr. 1880–15 oct. 1881), în stil gotic; biserica română „Adormirea Maicii Domnului” (18991900), în stil neobizantin, cu picturi murale din 1907. În satul Cebza, atestat documentar în 1337, se aflã o mănăstire de maici (din 1996), cu bisericã din lemn, datând din 1758–1759, renovatã în 1815.