Ciacova

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Ciacova se aflã în extremitatea de Vest-Sud Vest a României, în provincia istoricã Banat, în partea de Sud Vest a judeţului Timiş, în Câmpia Timişului, pe râul Timişu Mort, la intersecţia paralelei de 45o30’40” latitudine nordică cu meridianul de 21o07’42” longitudine estică, la 33 km Sud de municipiul Timişoara. Din punct devedere demografic, Ciacova face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 5 437 loc. (1 ian. 2019), din care 2 680 loc. de sex masc. şi 2 757 fem. Suprafaţa: 130 km2, din care 9,2 km2 în intravilan; densitatea: 591 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 5 348 loc., 4 266 de persoane erau români (79,8%), 333 maghiari (6,2%), 229 rromi (4,3%), 88 germani (1,6%) şi 432 loc. (8,1%) aparţineau altor etnii (sârbi, ucraineni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 107 ortodocşi (76,8%), 523 romano-catolici (9,8%), 266 penticostali (5,0%) şi 452 loc. (8,4%) aparţineau altor confesiuni (baptişti, reformaţi, Martorii lui Iehova, greco-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată.  Staţie de c.f. (inaugurată la 6 aug. 1893). Produse textile şi alimentare. Morãrit. Muzeu orãşenesc; Bibliotecã publicã (din 1880); Cãmin Cultural; Casã de Culturã. Centru pomicol. Fermã de creştere a porcinelor. Zãcãminte cu ape minerale termale, situate la 2 000 m adâncime, în satul Cebza, descoperite în anul 1962, dar nefolosite din cauza adâncimii mari la care se aflã.

Istoric

Localitatea Ciacova apare menţionatã documentar, prima oarã, în perioada 1220-1224, în anul 1285 figura ca posesiune a familiei nobiliare maghiare Chaak sau Csák, iar în anii 1332-1333 era consemnatã în dijmele papale, cu numele Chak. În perioada 1392-1395, membrii familiei Csák au construit o cetate, inconjuratã de ziduri din caramidã şi şanţuri cu apã, strãjuite de un donjon (Turn de apãrare) de 30 m înãlţime. În perioada 18 sept. 1551-1697, cetatea s-a aflat sub stãpanirea turcilor şi transformatã în garnizoanã militarã (sangeac), iar în anul 1701, cetatea a fost demolatã, cu excepţia Turnului de pazã, care existã şi în prezent. Turnul cetãţii, de formã dreptunghiularã, înalt de 30 m, a fost construit din cãrãmidã, având pereţii groşi de 1,10 m pânã la 2,70 m şi contraforturi la colţuri, iar în anii 1962-1963 a fost supus unor ample lucrãri de consolidare şi reabilitare. În perioada 1718-1918, Ciacova a fost sub stãpanirea habsburgicã, iar între 1722 şi 1800, localitatea Ciacova a fost colonizatã cu numeroase familii de germani (şvabi), austrieci, cehi, slovaci, croaţi, luxemburghezi ş.a. În anul 1719, contele şi generalul Claudius Florimund de Mercy, guvernator al Banatului, a ordonat înfiinţarea unor plantaţii de duzi în vederea creşterii viermilor de mãtase şi a construirii unei filaturi de mãtase naturală. La 23 apr. 1823, Ciacova a devinit târg, având mai multe privilegii. Comuna Ciacova a fost declarată oraş la 7 mai 2004, având în subordine ad-tivă satele Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.

Monumente

Ruinele unei cetăţi, construitã în anii 1392–1395 (demantelată în 1701), din care se mai păstrează un Turn de apărare (donjon) de 30 m înălţime, de formă dreptunghiulară; biserica sârbească „Maica Domnului” , construită în anii 1768–1771, cu picturi murale originare, executate de Dimitrie Popović şi refãcute în anii 1902–1903 de Şt. Aleksić; iconostasul a fost pictat în 1771 de Dimitrie Popović;  biserica  romano-catolică „Sfânta Treime” , a fost construită în stil gotic, între 18 aprilie 1880 şi 15 octombrie 1881, când a fost sfinţită). Picturile interioare au fost restaurate în anul 1974, iar biserica renovată în anul 2005; biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în anii 1899-1907, în stil neobizantin, cu picturi murale originare, realizate de Octavian Smigelschi; biserica “Sfântul Nicolae” (2001-2005). În satul Cebza, atestat documentar, prima oară, în 1333, se aflã o biserică din 1880 si o mănăstire de maici, cu biserica din lemn pe fundaţie de cãrãmidã, cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”, construitã din bârne de stejar, în anii 1758–1759, renovată în 1780 şi 1815, declarată monument istoric. Mănăstirea a fost reactivată în anul 1996, fiind construit un corp mare de chilii, în cadrul căruia a fost integrată o biserică zidită în anii 1997-2006, împreună cu tot ansamblul corpului de chilii. Biserica nouă este dominată de o turlă octogonală, luminată de ferestre înguste şi înalte. În satul Macedonia, atestat documentar, prima oară, în anul 1334, şi apoi şn 1465, în dijmele papale, cu numele Machadonia, se află o biserică din anul 1883.

Ciacova (jud. Timiş) - Turnul de apărare
Ciacova – Turnul de apărare (Credit: Shutterstock)

About

The town of Ciacova is located in the extreme West-South-West of Romania, in the historical province of Banat, in the South-West of Timiș county, in the Timișului Plain, on the Timișu Mort river, at the intersection of the parallel of 45˚30’40” north latitude with the meridian of 21˚07’42” east longitude, 33 km South of Timișoara municipality. From a demographic point of view, Ciacova belongs to the category of small towns, with a population of 5 437 inhabitants (as of January 1, 2019), of which 2680 males and 2 757 females. Surface area: 130 km2, of which 9.2 km2 are in the urban area; population density: 591 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 5,348 inhabitants, 4,266 people were Romanian (79.8%), 333 Hungarian (6.2%), 229 Roma (4.3%), 88 German (1.6%) and 432 inhabitants (8.1%) belonged to other ethnic groups (Serbs, Ukrainians, etc.). In terms of religion, the same census registered 4,107 Orthodox (76.8%), 523 Roman Catholics (9.8%), 266 Pentecostals (5.0%) and 452 inhabitants (8.4%) belonged to other denominations (Baptists, Reformed, Jehovah’s Witnesses, Greek Catholics, etc.), were atheists, of no religion or of undeclared religion.  Railway station (inaugurated August 6, 1893). Textile and food products. Milling. Town museum; public library (since 1880); Cultural Centre. Fruit centre. Pig breeding farm. Thermal mineral springs, located at a depth of 2 000 m in the village of Cebza, discovered in 1962, but not in use due to their inaccessibility.

History

The locality of Ciacova is mentioned in documents for the first time in the period 1220-1224. In 1285 it was mentioned as one of the possessions of the noble Hungarian family Chaak or Csák, and in the years 1332-1333 it was recorded in the papal tithe, with the name Chak. In the period 1392-1395, members of the Csák family built a fortress, surrounded by brick walls and water moats, surrounded by a 30 m high donjon (defence tower). Between September 18 1551 and 1697, the fortress was under Turkish rule and transformed into a military garrison (sangeac); in 1701, the fortress was demolished, except for the watchtower, which still exists today. The rectangular tower of the fortress, 30 m high, was built of brick, with walls 1.10 m to 2.70 m thick and buttresses at the corners; in 1962-1963 it underwent extensive consolidation and rehabilitation works. Between 1718 and 1918, Ciacova was under Habsburg rule, and between 1722 and 1800 Ciacova was settled by numerous families of Germans (Swabians), Austrians, Czechs, Slovaks, Croats, Luxembourgers, and others. In 1719, Count and General Claudius Florimund de Mercy, Governor of Banat, ordered the establishment of mulberry plantations to grow silkworms and to build a natural silk spinning mill. On April 23, 1823, Ciacova became a fair with several privileges. The commune of Ciacova was declared a town on May 7, 2004, with the villages of Cebza, Macedonia, Obad and Petroman as its administrative subordination.

Monuments

Ruins of a town, built in 1392-1395 (dismantled in 1701), of which only a 30 m high rectangular defence tower (donjon) survived; Serbian church “Mother of God”, built in 1768-1771, with original murals by Dimitrie Popović and restored in 1902-1903 by Șt. Aleksić; the iconostasis was painted in 1771 by Dimitrie Popović; the Roman Catholic church “Holy Trinity” was built in Gothic style between April 18, 1880 and October 15, 1881, when it was consecrated). The interior paintings were restored in 1974, and the church was renovated in 2005; the church “The Assumption of the Mother of God” was built in 1899-1907, in neo-Byzantine style, with original mural paintings by Octavian Smigelschi; the church “Saint Nicholas” (2001-2005). In the village of Cebza, mentioned in a document for the first time in 1333, there is a church from 1880 and a monastery of nuns, with a wooden church on a brick foundation, dedicated to the “Ascension of the Holy Cross”, built of oak beams in 1758-1759, renovated in 1780 and 1815, declared a historical monument. The monastery was reactivated in 1996, with the construction of a large body of monastic cells, in which a church (built in 1997-2006) was integrated. The new church is guarded by an octagonal tower, naturally illuminated through narrow, high windows. In the village of Macedonia, first mentioned in a document in 1334, and then in 1465 in the papal tithe, with the name Machadonia, there is a church from 1883.

Back to Romanian version