Negru Vodă

Date generale

Oraşul Negru Vodă se află în jud. Constanţa, situat în zona podişului cu acelaşi nume, la 160 m alt., la 60 km SV de municipiul Constanţa, la graniţa cu Bulgaria; 5 586 loc. (1 ian. 2011): 2 762 de sex masc. şi 2 824 fem. Supr.: 165 km2, din care 6,3 km2, în intravilan; densitatea: 886 loc./km2. Staţie de c.f. (punct terminuis pe linia de c.f. TulceaMedgidia–Negru Vodă). Nod rutier. Punct de vamă (rutier şi feroviar). Fabrică de nutreţuri combinate; produse alim. (panificaţie, sucuri de legume şi fructe etc.). Siloz pentru cereale. Ferme de creştere a bovinelor şi porcinelor. În apropierea oraşului se află pădurea Negru Vodă (50 ha), declarată rezervaţie forestieră şi cinegetică.

Istoric

Localit. a fost întemeiată în 1715, în timpul dominaţiei otomane asupra Dobrogei, cu denumirea Cara Omer (Omer cel Negru – comandant de oşti). Până în 1864, populaţia localităţii era formată în majoritate din turci şi tătari, după care au început să se stabilescă aici numeroase familii de români. În 1926, numele aşezării a fost schimbat din Cara Omer în Negru Vodă, iar la 18 apr. 1989 a fost declarată oraş, având în subordine ad-tivă localit. componentă Grăniceru şi satele Darabani şi Vâlcelele.