Negru Vodă

Date generale

Oraşul Negru Vodă se află în extremitatea de Sud Est României, în provincia istorică Dobrogeaa, în partea de Sud Est a judeţului Constanţa, în zona podişului cu acelaşi nume, la 160 m alt., la la intersecţia paralelei de 43º49’12’’ latitudine nordică cu meridianul de 28º13’12’’ longitudine estică, la 58 km Sud Vest de municipiul Constanţa, la graniţa cu Bulgaria. Din punct de vedere demografic, Negru Vodă face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 5 698 loc. (1 ian. 2019), din care 2 820 loc. de sex masc. şi 2 878 fem. Supr.: 157,1 km2, din care 6,3 km2, în intravilan; densitatea: 904 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 5 088 loc., 4 623 de persoane erau români (90,9%), 149 rromi (2,9%), 54 turci (1,1%), 25 tatari (0,5%) şi 237 de loc. (4,6%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 589 ortodocşi (90,2%), 125 musulmani (2,5%), 118 penticostali (2,3%) şi 256 loc. (5,0%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, romano-catolici, baptişti ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale feratã pe linia TulceaMedgidia – Ciocârlia – Cobadin – Casicea – Negru Vodă, cu prelungire spre Bulgaria, până la Varna (via Kardam) – linie pe care nu se mai circulã din toamna anului 2012. Nod rutier. Punct de vamă (rutier şi feroviar). Fabrică de nutreţuri combinate; produse alim. (panificaţie, sucuri de legume şi fructe etc.). Siloz pentru cereale. Ferme de creştere a bovinelor şi porcinelor. În apropierea oraşului se află pădurea Negru Vodă (50 ha), declarată rezervaţie forestieră şi cinegetică (mistreţi, căprioare, fazani ş.a.).

Istoric

În arealul oraşului Negru Vodă au fost descoperite vestigiile unei aşezări din secolul 10 d.Hr. Localitatea a fost înfiinţată de turci, în anul 1715, în timpul dominaţiei otomane asupra Dobrogei (1419-1878), cu denumirea Kara Omer (Omer cel Negru – comandant de oşti) – nume care după anul 1878 a figurat cu grafia în limba română, Caraomer. Până în 1864, populaţia localităţii era formată în majoritate din turci şi tătari, iar după Războiul de Indpendenţă din anii 1877-1878 şi revenirea Dobrogei la Regatul României (în 1878), comuna Caraomer a fost colonizată masiv cu familii de români aduşi din Oltenia, Moldova şi Muntenia şi împroprietăriţi cu pământ. În urma semnării Tratatului de pace de la Bucureşti şi a anexelor sale, la 24 apr./7 mai 1918, dintre România pe de o parte şi Germania, Austrio-Ungaria, Bulgaria şi Turcia pe de altă parte, România a fost nevoită să cedeze Dobrogea Bulgariei, fapt ce a determinat ca până la 27 nov. 1919, comuna Caraomer sa fie sub administraţie bulgară. La acea dată (27 nov.1919), Tratatul de pace de la Neuilly-sur-Seine, semnat între Puterile Centrale şi Bulgaria, a stabilit graniţa între România şi Bulgaria în limitele actuale. La 1 ian. 1926, numele a fost schimbat din Caraomer în Negru Vodă, iar la 18 apr. 1989 comuna a fost declarată oraş, având în subordine ad-tivă localit. componentă Grăniceru şi satele Darabani şi Vâlcelele.

Monumente

Geamia Kara Omer (1867); biserica ortodoxă cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” (2 oct. 2007-22 sept. 2013).