Negru Vodă

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Negru Vodă se află în extremitatea de Sud Est României, în provincia istorică Dobrogeaa, în partea de Sud Est a judeţului Constanţa, în zona podişului cu acelaşi nume, la 160 m alt., la la intersecţia paralelei de 43º49’12’’ latitudine nordică cu meridianul de 28º13’12’’ longitudine estică, la 58 km Sud Vest de municipiul Constanţa, la graniţa cu Bulgaria. Din punct de vedere demografic, Negru Vodă face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 5 698 loc. (1 ian. 2019), din care 2 820 loc. de sex masc. şi 2 878 fem. Supr.: 157,1 km2, din care 6,3 km2, în intravilan; densitatea: 904 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 5 088 loc., 4 623 de persoane erau români (90,9%), 149 rromi (2,9%), 54 turci (1,1%), 25 tatari (0,5%) şi 237 de loc. (4,6%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 589 ortodocşi (90,2%), 125 musulmani (2,5%), 118 penticostali (2,3%) şi 256 loc. (5,0%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, romano-catolici, baptişti ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale feratã pe linia TulceaMedgidia – Ciocârlia – Cobadin – Casicea – Negru Vodă, cu prelungire spre Bulgaria, până la Varna (via Kardam) – linie pe care nu se mai circulã din toamna anului 2012. Nod rutier. Punct de vamă (rutier şi feroviar). Fabrică de nutreţuri combinate; produse alim. (panificaţie, sucuri de legume şi fructe etc.). Siloz pentru cereale. Ferme de creştere a bovinelor şi porcinelor. În apropierea oraşului se află pădurea Negru Vodă (50 ha), declarată rezervaţie forestieră şi cinegetică (mistreţi, căprioare, fazani ş.a.).

Istoric

În arealul oraşului Negru Vodă au fost descoperite vestigiile unei aşezări din secolul 10 d.Hr. Localitatea a fost înfiinţată de turci, în anul 1715, în timpul dominaţiei otomane asupra Dobrogei (1419-1878), cu denumirea Kara Omer (Omer cel Negru – comandant de oşti) – nume care după anul 1878 a figurat cu grafia în limba română, Caraomer. Până în 1864, populaţia localităţii era formată în majoritate din turci şi tătari, iar după Războiul de Indpendenţă din anii 1877-1878 şi revenirea Dobrogei la Regatul României (în 1878), comuna Caraomer a fost colonizată masiv cu familii de români aduşi din Oltenia, Moldova şi Muntenia şi împroprietăriţi cu pământ. În urma semnării Tratatului de pace de la Bucureşti şi a anexelor sale, la 24 apr./7 mai 1918, dintre România pe de o parte şi Germania, Austrio-Ungaria, Bulgaria şi Turcia pe de altă parte, România a fost nevoită să cedeze Dobrogea Bulgariei, fapt ce a determinat ca până la 27 nov. 1919, comuna Caraomer sa fie sub administraţie bulgară. La acea dată (27 nov.1919), Tratatul de pace de la Neuilly-sur-Seine, semnat între Puterile Centrale şi Bulgaria, a stabilit graniţa între România şi Bulgaria în limitele actuale. La 1 ian. 1926, numele a fost schimbat din Caraomer în Negru Vodă, iar la 18 apr. 1989 comuna a fost declarată oraş, având în subordine ad-tivă localit. componentă Grăniceru şi satele Darabani şi Vâlcelele.

Monumente

Geamia Kara Omer (1867); biserica ortodoxă cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” (2 oct. 2007-22 sept. 2013).


About

The town of Negru Vodă is located in the extreme southeast of Romania, in the historical province of Dobrogea, in the southeastern part of Constanţa county, in the area of ​​the homonymous plateau, at 160 m altitude, at the intersection of the parallel of 43˚49’12ʺ northern latitude with the meridian of 28˚13’12ʺ eastern longitude, 58 km South West of Constanţa, on the border with Bulgaria. From a demographic point of view, Negru Vodă is part of the category of small towns, with a population of 5,698 inhabitants (January 1, 2019), of which 2,820 males and 2,878 females. Area: 157.1 km2, of which 6.3 km2, in urban areas; density: 904 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 5,088 inhabitants, 4,623 people were Romanians (90.9%), 149 Roma (2.9%), 54 Turks (1.1%), 25 Tatars (0.5%) and 237 inhabitants (4.6%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, in the same census were registered 4,589 Orthodox (90.2%), 125 Muslims (2.5%), 118 Pentecostals (2.3%) and 256 inhabitants (5.0%) belonged to other denominations (Seventh-day Adventists, Roman Catholics, Baptists, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station on the line Tulcea – Medgidia – Ciocârlia – Cobadin – Casicea – Negru Vodă, extending to Bulgaria, to Varna (via Kardam) – a line that has not been used since the fall of 2012. Road junction. Customs point (road and rail). Compound feed mill; food products. (bakery, vegetable and fruit juices, etc.). Grain silo. Cattle and pig farms. The Negru Vodă forest (50 ha) is nearby the town; declared a forest and hunting reserve (wild boars, deer, pheasants, etc.).

History

In the area of ​​Negru Vodă were discovered the remains of a settlement from the 10th century AD. The town was founded by the Turks in 1715, during the Ottoman domination of Dobrogea (1419-1878), having the name Kara Omer (Black Omer – army commander) – a name that after 1878 appeared in documents with the Romanian spelling, Caraomer. Until 1864, the demographics consisted mainly of Turks and Tatars, and after the War of Independence from 1877-1878 and the restitution of Dobrogea to the Kingdom of Romania (in 1878), Caraomer commune was massively settled with Romanian families brought from Oltenia, Moldova and Muntenia, who were given ownership of the land. Following the signing of the Peace Treaty of Bucharest and its annexes, on April 24 / May 7, 1918, between Romania and Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey, Romania was forced to cede Dobrogea (Dobruja) to Bulgaria, which led to the fact that by November 27, 1919, the commune of Caraomer was under Bulgarian administration. At that time (November 27, 1919), the Neuilly-sur-Seine Peace Treaty, signed between the Central Powers and Bulgaria, established the border between Romania and Bulgaria within the current boundaries. On January 1, 1926, the name of the settlement was changed from Caraomer to Negru Vodă, and on April 18, 1989, the commune was declared a town, administering the subordinate locality Grăniceru and the villages of Darabani and Vâlcelele.

Monuments

The Mosque Kara Omer (1867); the Orthodox Church dedicated to the Nativity of the Mother of God (October 2, 2007 – September 22, 2013).

Back to Romanian version