Limane (B)

BABADAG, liman fluvio-maritim, pe terit. jud. Tulcea, la NE de Pod. Babadag şi la V de lacul Razim. Supr.: 24,7 km2; lungime: 8,8 km; lăţime max.: 3,4 km; ad. max.: 3,5 m. Bazã piscicolã.

BALTA ALBĂ, liman fluviatil în NE Câmpiei Române, pe stg. cursului inferior al Buzăului, pe terit. jud. Buzău. Supr.: 1 012 ha; ad. max.: 4 m; lungime: 6,5 km; lăţime max.: 2,5 km; vol.: 5,1 mil. m3. Conţine apã salmastră (101 g/litru) şi importante rezerve de nămol sapropelic (2,45 mil. m3). Declarat rezervaţie naturală.

BALTA AMARĂ, liman fluviatil cu apă dulce, în NE Câmpiei Române, situat pe stg. cursului inferior al Buzăului, pe terit. jud. Buzău. Supr.: 600 ha; vol.: 3,6 mil. m3. Cunoscutã şi sub numele de Amara. Declarat rezervaţie naturală.