Limane (B)

BABADAG, liman fluvio-maritim, pe terit. jud. Tulcea, la NE de Pod. Babadag şi la V de lacul Razim. Supr.: 24,7 km2; lungime: 8,8 km; lăţime max.: 3,4 km; ad. max.: 3,5 m. Bazã piscicolã.

BALTA AMARĂ, liman fluviatil cu apă dulce, în NE Câmpiei Române, situat pe stg. cursului inferior al Buzăului, pe terit. jud. Buzău. Supr.: 600 ha; vol.: 3,6 mil. m3. Cunoscutã şi sub numele de Amara. Declarat rezervaţie naturală.

BALTA ALBĂ, liman fluviatil în NE Câmpiei Române, pe stg. cursului inferior al Buzăului, pe terit. jud. Buzău. Supr.: 1 012 ha; ad. max.: 4 m; lungime: 6,5 km; lăţime max.: 2,5 km; vol.: 5,1 mil. m3. Conţine apã salmastră (101 g/litru) şi importante rezerve de nămol sapropelic (2,45 mil. m3). Declarat rezervaţie naturală.