Limane (J)

JIRLĂU, liman fluviatil, cu apă salmastră (în compoziţia apei sunt sulfaţi, carbonaţi etc.), situat în V Câmpiei Brăilei, pe stg. cursului inf. al râului Buzău. Supr.: 8,9 km2; vol.: 5,6 mil. m3. Lungime: 7 km; lăţime max.: 3 km. Alimentat cu apă de afl. său Valea Mare sau Valea Boului. Piscicultură.