Mănăstirea Pasărea

Situatã în arealul satului Pasãrea din comuna Brãneşti, judeţul Ilfov, la marginea pãdurii omonime şi pe malul lacului cu acelaşi nume, la 9 km Est de municipiul Bucureşti, mânãstirea Pasãrea adãposteşte 165 de mãicuţe care duc o viaţã de obşte sub stãreţia monahiei Mihaela Costache (din anul 2006). Iniţial, mănăstirea Pasãrea a avut o bisericã din lemn, cu hramul “Sfânta Treime”, construitã în anul 1813 prin strãdania arhimandritului Timotei. În timpul violentului cutremur din 11 ianuarie 1838 aceastã biserica s-a prãbuşit, pe locul ei zidindu-se o nouã bisericã, în anii 1846-1847, ce va purta acelaşi hram – “Sfânta Treime” prin osârdia stareţului Calinic de la mânãstirea Cernica. Picturile murale interioare, originare, au fost executate în stil neobizantin de cãtre un grup de pictori de la muntele Athos. În noaptea de 13 spre 14 noiembrie 1875, mănăstirea Pasãrea a fost atacatã şi prãdatã de tâlhari care au luat diverse obiecte în valoare totalã de 18 300 lei. În 1936, la aceastã mănăstire a fost inaugurat de cãtre Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), un Institut de caritate al cãlugãriţelor ortodoxe. Mănăstirea Pasãrea a fost desfiinţatã abuziv de cãtre autoritãţile comuniste în anul 1959 şi reînfiinţatã în 1971prin grija Patriarhului Iustinian Marina. În biserica “Sfânta Treime” , declaratã monument istoric în anul 1955, sunt pãstrate la loc de cinste pãrţi din moaştele Sfinţilor Pantelimon, Mina şi Mercurie.  În cimitirul mănăstirii existã o bisericã din cãrãmidã, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, construitã în 1834 de monahul Calinic de la Cernica pentru a folosi drept capelã de cimitir. Biserica aceasta are 14 m lungime şi 4 m lãţime şi un pridvor pe coloane de cãrãmidã, închis cu geamlâc, lung de 2,5 m şi lat de 4,5 m.  Biserica  pãstreazã picturi murale interioare originare executate în tempera de un colectiv condus de Nicolae Polcovnicu. Ansamblul monahal a fost supus unor ample lucrãri de restaurare în perioada 1950-1960, iar biserica “Sfânta Treime” a fost renovatã în anul 2002. În anul 1990 a fost construitã o bolniţã în care sunt îngrijite permanent 50 de bãtrâne, iar în prezent se aflã în construcţie o clãdire a Seminarului monahal. În cadrul mănăstirii Pasãrea funcţioneazã ateliere de croitorie pentru veşminte preoţeşti, de cruciuliţe, de icoane, precum şi un muzeu cu colecţii de icoane, de ceramicã, broderii, mulaje în gips executate de sculptorul Gheorghe D. Anghel care şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii la aceastã mânãstire şi care este înmormântat în cimitirul acesteia.