Mănăstirea Bisericani

Mănăstirea Bisericani (de călugări), cu biserica având hramul „Buna Vestire”, ctitorie din anul 1498 a călugărului Iosif şi terminată în anii 1512–1517 de Ştefăniţă Vodã (nepotul lui Ştefan cel Mare) se află în satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamţ. Biserica mănăstirii Bisericani, zidită pe locul unei biserici din lemn ce data de la începutul sec. 15, a fost înfrumuseţată în 1535 de domnul Petru Rareş şi a fost înconjurată de ziduri puternice (în anii 1626–1631), străjuite de turnuri de apărare. În anii 1637–1638, prin grija domnului Vasile Lupu s-au construit turnul-clopotniţă şi câteva chilii. În perioada 1780–1786 biserica a fost reconstruită din temelii, s-au construit mai multe chilii din cãrãmidã, un paraclis şi casa stãreţiei prin strãdania domnului Dimitrie Moruzi. După secularizarea averilor mănăstireşti (1863), aşezământul monahal Bisericani a decăzut treptat, rămânând părăsit între 1880 şi 1885. După această dată a devenit penitenciar (c. 10 ani), iar apoi clădirile au fost din nou părăsite pânã în 1905 când a fost transformat în Sanatoriu T.B.C. În perioadele 1924–1930 şi 1934–1935 s-au construit unele clădiri anexe şi s-au executat ample lucrări de renovare, ansamblul monastic căpătând aspectul actual. În anul 1959 a devenit schit al mănăstirii Bistriţa (jud. Neamţ), iar în 1991 a redevenit mănăstire.