Mănăstirea Văcăreşti

Fostă mănăstire, situată pe Dealul Văcăreşti, care domină partea de Sud Est a municipiului Bucureşti (capitala României), în sectorul 4, nu departe de casa în care a locuit poetul Tudor Arghezi (azi muzeu). Complexul monahal Văcăreşti a fost demolat în mod abuziv de către regimul comunist, la îndemnul lui Nicolae Ceauşescu, cu toate protestele unor instituţii abilitate şi a unor oameni de cultură şi de artă, printre care Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Răzvan Theodorescu, Dinu C. Giurescu, Constantin Noica, Geo Bogza, Mihail Şora, Grigore Ionescu, Dan Nasta şi mulţi alţii. În perioada 11-15 decembrie 1986 a fost demolată biserica “Sfânta Treime”, iar în ianuarie 1987 întreg ansamblu monahal a fost complet şters de pe faţa pãmântului, urmând ca pe acel loc sã se construiascã un complex de clãdiri destinat justiţiei. Lucrãrile pentru turnarea fundaţiilor au început în 1988, dar au fost abandonate dupã prãbuşirea regimului comunist la 22 decembrie 1989. Acest complex monastic, unul dintre cele mai reprezentative ansambluri arhitectonice ale artei brâncoveneşti din Ţara Româneascã, un monument de mare valoare istoricã şi arhitecturalã, extins pe o suprafaţã de peste 18 000 m2, a fost construit din iniţiativa şi pe cheltuiala lui Nicolae Mavrocordat – primul domn fanariot în Ţara Româneascã – complex monahal urma sã aibe atât o funcţie de lãcaş de rugãciune, cât şi pe aceea de reşedinţã domneascã. Zidirea bisericii cu hramul “Sfânta Treime”, a chiliilor, a palatului domnesc, a casei stãreţiei şi a altor clãdiri anexe au început în anul 1716 şi a continuat, cu unele întreruperi, pânã în 1722. Biserica “Sfânta Treime”, de mari dimensiuni pentru acea epocã (42 m lungime şi 17 m lãţime), construitã în stil brâncovenesc, cu elemente ale barocului din Muntenia, a fost sfinţitã la 24 septembrie 1724 şi a reprezentat apogeul acestui stil în Ţara Româneascã. Biserica “Sfânta Treime” a avut pereţii interiori pictaţi în frescã, de o valoare inestimabilã – picturi extinse pe o suprafaţã de peste  2 500 m2, din care circa 1 200 m2 au fost recuperate, în timpul demolãrii, de cãtre o echipã de specialişti şi studenţi de la Academia de Arte “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, restaurate cu migalã, în perioada 1990-2008, sub coordonarea profesorului Dan Mohanu şi depuse la Muzeul de Artã al României din Bucureşti. În anul 1736, Constantin Mavrocordat, fiul lui Nicolae Mavrocordat şi succesorul sãu la tronul Ţãrii Româneşti, a construit un paraclis şi câteva clãdiri anexe. În incinta bisericii “Sfânta Treime” a fost înmormântat Nicolae Mavrocordat, rãpus de ciumã la 3 septembrie 1730. La aceastã mãnãstire a funcţionat, de-a lungul timpului, o tiparniţã, o şcoalã cu limba de predare elenã şi o bibliotecã vastã şi valoroasã de care s-a îngrijit personal ctitorul mãnãstirii. În anii 1936-1937, biserica “Sfânta Treime” şi paraclisul au fost restaurate, iar în anii 1973-1977, o parte din zona esticã a incintei mãnãstirii, inclusiv biserica “Sfânta Treime”, a fost supusã unor lucrãri de restaurare în vederea transformãrii mãnãstirii Vãcãreşti într-un muzeu de arhitecturã şi de artã tradiţionalã dar, ulterior, nebunia şi furia demonicã a lui Nicolae Ceauşescu de a demola peste 20 de lãcaşuri religioase din Bucureşti s-au nãpustit şi asupra acestui inegalabil monument istoric şi de arhitecturã, fãcând sã disparã orice urmã în numai câteva zile de iarnã. În anul 1848, la mãnãstirea Vãcãreşti s-a instaurat un regim provizoriu de detenţie a mai multor revoluţionari, printre care Nicolae Bãlcescu, Ion Heliade Rãdulescu, C. A. Rosetti, Ion Ghica, Gheorghe Magheru, I. C. Brãtianu ş.a., iar în 1864, guvernul conservator a încarcerat la mãnãstirea Vãcãreşti numeroşi ţãrani care participaserã la rãscoala din acel an, transformând, astfel, ansamblul monahal în penitenciar. Din 1868, mãnãstirea Vãcãreşti a devenit oficial închisoare cu statut permanent. De-a lungul anilor, la penitenciarul Vãcãreşti au mai fost închişi Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Ioan Slavici, Corneliu Zelea-Codreanu ş.a. De la instaurarea comunismului în 1945 şi pânã în 1973 (când a încetat sã mai aibe statut de penitenciar) la penitenciarul Vãcãreşti au fost încarcerate numeroase persoane pe criterii politice. Pe locul fostei mãnãstiri Vãcãreşti a fost construit, în anii 2007-2010, complexul comercial Sun Plaza.