Depresiuni (Ş)

ŞIMLEU, depresiune de eroziune situată în Dealurile Silvaniei, între Măgura Şimleului (la N şi E), M-ţii Meseş (la SE), M-ţii Plopiş (la SV) şi Dealurile Crasnei (la V şi NV), drenată median de cursul superior al râului Crasna. Supr.: c. 350 km2. Relief colinar, cu caracter structural (cueste, supr. structurale), de terase şi lunci parazitate pe alocuri de glacisuri prelungi. Vegetaţia naturală este formată din pâlcuri de păduri de stejar şi fag, din păşuni şi fâneţe naturale. Pomi-viticultură. Creşterea animalelor.