Nucet

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Nucet se află în partea de Vest a României, în provincia istorică Crişana, în extremitatea de Sud Est a judeţului Bihor, în zona de Sud Est a Depr. Beiuş, la poalele de Vest ale M-ţilor Bihor, la 420-500 m alt., pe râul Crişu Băiţa (afluent pe dreapta râului Crişu Negru), la intersecţia paralelei de 46°29’03” latitudine nordică cu meridianul de 22°33’41” longitudine estică, la 92 km Sud Est de municipiul Oradea. Din punct de vedere demografic, Nucet face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 2 080 loc. (1 ian. 2019), din care 1 025 loc. de sex masc. şi 1 055 fem. Supr.: 41,1 km2, din care 2 km2 în intravilan; densitatea: 1 040 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 2 165 loc., 1 916 persoane erau români (88,5%), 80 rromi (3,7%), 74 maghiari (3,4%) şi 95 loc. (4,4%) aparţineau altor etnii (germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 1 712 ortodocşi (79,0%), 113 penticostali (5,2%), 64 greco-catolici (3,0), 49 romano-catolici (2,3%) şi 227 loc. (10,5%) aparţineau altor confesiuni (reformati, baptişti ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Exploatări de marmură. În localitatea componentă Băiţa au fost exploatate (până prin anul 2009) minereuri de molibden, bismut, fier, cupru, aur, argint şi uraniu de calitate superioară (acesta din urmă exploatat începând din anii ’50 ai secolului 20), când cele trei întreprinderi miniere au fost închise. Exploatarea şi prelucrarea lemnului. Produse textile (conf.) şi alim. Pomicultură (nuci). Parcul tineretului. Bibliotecă publică (din 1956), azi cu peste 21 000 de volume. Casa de Cultură “Ion Davideanu” (din 1956), renovată în anul 2011, cu o sală de spectacole cu 192 de locuri. Sala sporturilor, inaugurată în nov. 2011, cu 150 de locuri; spital de psihiatrie (din 1952), cu o clădire construită în anul 1957 şi restaurată în anii 1994-1997; Satul de vacanţă “Vârtop”, cu 72 de case de vacanţă, 13 pensiuni, un hotel şi un motel. Pârtie de schi (1 900 m lungime). Agroturism. În perimetrul oraşului Nucet se află ravena Groapa Ruginoasă (→ ravena Groapa Ruginoasă) şi Peştera Porţile Bihorului (→ Porţile Bihorului, Peştera ~ ).

Istoric

Aşezarea Nucet a fost întemeiată după al Doilea Război Mondial şi declarată oraş la 2 febr. 1956. Numele oraşului este legat de existenţa, la marginea sa, a unei păduri de nuci. În localitatea componentă Băiţa, atestată documentar, prima oară, în anul 1270, în secolul 15 au început exploatările minereurilor de fier, aur şi argint, iar după anul 1541 cele de cupru, molibden, bismut ş.a. În secolul 17, la Băiţa au fost colonizaţi germani ca lucrători la minele de aici. La mijlocul secolului 17, minele de la Băiţa au fost ocupate de turci şi exploatate până în anul 1692, când Imperiul Habsburgic i-a alungat pe turci şi a luat măsuri pentru dezvoltarea accentuată a exploatărilor miniere, care au fost reluate abia în anul 1726. La sfârşitul secolului 19 s-a înregistrat o stagnare a exploatarilor miniere, dar după anul 1900, o dată cu creşterea cerinţelor de bismut, activitatea minieră s-a reluat. În 1951 au fost descoperite zăcăminte de minereu de uraniu de calitate superioară, fapt ce a impulsionat dezvoltarea mineritului şi, o dată cu acesta, şi creşterea numărului de locuitori în perioada 1952-1956, motiv pentru care în jurul localităţii Băiţa a luat naştere aşezarea Nucet, care la 2 febr. 1956 a fost declarată oraş. În prezent, oraşul Nucet are în subordine ad-tivă localităţile componente Băiţa şi Băiţa-Plai.

Monumente

În oraşul Nucet se află o biserică ortodoxă, construită în anii 1990-1994, iar în localitatea componentă Băiţa există o biserică romano-catolică, având hramul „Sfânta Tereza“ (sec. 18), si o biserică greco-catolică, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”, zidită în anii 1930-1933.


About

The town of Nucet is located in the western part of Romania, in the historical province of Crişana, in the south-eastern extremity of Bihor county, in the south-eastern area of Beiuş Depression, at the western foot of the Bihor Mountains, at an altitude of 420-500 m, on the Crişu Băiţa river (tributary on the right of the Crişu Negru – Black Crişu – river), at the intersection of the parallel of 46°29’03” northern latitude with the meridian of 22°33’41” east longitude, 92 km South East of Oradea. From a demographic point of view, Nucet is part of the category of small towns, with a population of 2,080 inhabitants (January 1, 2019), of which 1,025 males and 1,055 females. Area: 41.1 km2, of which 2 km2 in urban areas; density: 1,040 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 2,165 inhabitants, 1,916 people were Romanians (88.5%), 80 Roma (3.7%), 74 Hungarians (3.4%) and 95 inhabitants ( 4.4%) belonged to other ethnic groups (Germans, etc.). From a confessional point of view, in the same census were registered 1,712 Orthodox (79.0%), 113 Pentecostals (5.2%), 64 Greek Catholics (3.0%), 49 Roman Catholics (2.3%) while 227 inhabitants (10.5%) belonged to other denominations (Reformed, Baptists, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Marble mining. In the component locality Băiţa were exploited (until 2009) ores of molybdenum, bismuth, iron, copper, gold, silver, and high-quality uranium (the latter has been exploited since mid 20th century), when the three enterprises mines were closed. Logging and wood processing. Textiles and food industry. Fruit growing (nuts). Youth Park. Public library (since 1956), today with over 21,000 volumes. “Ion Davideanu” House of Culture (since 1956), renovated in 2011, with a performance hall with 192 seats. Sports hall, inaugurated in November 2011, with 150 seats; psychiatric hospital (since 1952), with a building built in 1957 and restored in 1994-1997; the holiday village “Vârtop”, with 72 vacation houses, 13 guesthouses, a hotel and a motel. Ski slope (1,900 m long). Agritourism. In the area of Nucet there is the Groapa Ruginoasă Ravine (→ Groapa Ruginoasă Ravine or Ruginoasa Pit) and the Porţile Bihorului Cave.

History

The Nucet settlement was founded after the Second World War and declared a town on February 2, 1956. The name of the town is related to the existence, around his boundaries, of a walnut forest. In the component locality Băiţa (mentioned in a document, for the first time, in 1270), the exploitation of iron, gold and silver ores commenced in the 15th century, and after 1541, the exploitation of copper, molybdenum, bismuth, etc. as well. In the 17th century, in Băiţa, the German miners settled here. Mid 17th century, the mines from Băiţa were occupied by the Turks and exploited until 1692, when the Habsburg Empire drove out the Turks and focused on the intensive development of the mining operations, which were resumed only in 1726. At the end of the 19th century, there was a slowing down related to the mining industry, but after 1900, with the increase in bismuth requirements, mining resumed. In 1951, with the discovery of high quality uranium ore deposits, the development of mining got a boost and, with it, the number of inhabitants increased between 1952-1956, which let to the creation (in the close proximity of Băiţa) of the Nucet settlement (which on February 2, 1956 was declared a town). Currently, the town of Nucet has in its subordination the component localities Băiţa and Băiţa-Plai.

Monuments

In Nucet there is an Orthodox church, built in 1990-1994, and in the component locality Băiţa there is a Roman Catholic church, dedicated to “Saint Teresa” (18th century), and a Greek Catholic church, dedicated to the “Dormition of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary”, built in the years 1930-1933.

Back to Romanian version