Nucet

Date generale

Oraşul Nucet se află în jud. Bihor, situat în partea de SE a Depr. Beiuş, la poalele de V ale M-ţilor Bihor, la 500 m alt., pe râul Crişu Băiţa (afl. dr. al Crişului Negru), la 92 km SE de municipiul Oradea; 2 348 loc. (1 ian. 2011): 1 159 de sex masc. şi 1 189 fem. Supr.: 41,1 km2, din care 2 km2 în intravilan; densitatea: 1 174 loc./km2. Expl. de marmură, molibden, bismut, uraniu (în localit. componentă Băiţa). Prelucr. lemnului. Produse textile (conf.) şi alim. Pomicultură (nuci).

Istoric

Aşezarea a fost întemeiată după al Doilea Război Mondial şi declarată oraş la 2 febr. 1956. Numele oraşului este legat de existenţa, la marginea sa, a unei păduri de nuci. În prezent, oraşul Nucet are în subordine ad-tivă localit. componente Băiţa şi Băiţa-Plai.

Monumente

Biserica romano-catolică cu hramul „Sfânta Tereza“ (sec. 18), în localit. componentă Băiţa.