Săliştea de Sus

Date generale

Oraşul Săliştea de Sus se află în jud. Maramureş, în partea de SE a Depr. Maramureş, la poalele de NE ale M-ţilor Ţibleş, pe cursul superior al râului Iza; 5 059 loc. (1 ian. 2011): 2 587 de sex masc. şi 2 472 fem. Supr.: 64,8 km2, din care 15,7 km2 în intravilan; densitatea: 322 loc./km2. Prelucr. lemnului; confecţii textile. Pomicultură; apicultură. Biblioteca „Ion Iuga”, cu peste 10 000 vol. Casa de cultură, renovată în 2007. Centru de pielărie, cojocărie, de arhitectură şi de port popular. Popas turistic. Agroturism.

Istoric

Satul Săliştea de Sus este menţionat documentar, prima oară, în 1365. Com. Săliştea de Sus a fost declarată oraş la 7 apr. 2004.

Monumente

În satul Săliştea de Sus se află două biserici din lemn, cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, una numită a Nistoreştilor sau Biserica din Deal (1650, incendiată de tătari în 1717 şi refăcută ulterior) şi alta a Bulenilor sau Biserica din Vale (1722, cu picturi originare pe pereţii interiori şi icoane din sec. 18).