Depresiuni (P)

PĂTÂRLAGELE, depresiune de eroziune în Subcarpaţii Buzăului, între Dealul Blidişel (la Est) şi Dealurile Manta-Muscel (la Vest), mulată pe un sinclinal larg, situat de o parte şi de alta a văii superioare a râului Buzău. Prezintă un relief colinar (cu apariţii de cueste), de terase  şi lunci. În perimetrul depresiunii se produc frecvente alunecări de teren sau curgeri noroioase.

PETREŞTI, depresiune de eroziune, dezvoltată în bazinul superior şi mijlociu al râului Hăjdate (afluent stâng al râului Arieş), în zona de contact a Podişului Transilvaniei cu M-ţii Trascău şi Muntele Mare. Îngustarea cursului râului Hăjdate în aval de comuna Petreştii de Jos (judeţul Cluj), în sectorul impunătoarelor Chei ale Turzii, a determinat, de-a lungul erelor geologice, un intens proces de eroziune laterală în faciesul predominant marno-argilo-nisipos din amonte de Cheile Turzii, imprimând Depresiunii Petreşti un aspect tentacular, cu sectoare mai largi, separate de îngustări. Vatra depresiunii, extinsă pe circa 20 km lungime, este formată dintr-o luncă largă, din conuri de dejecţie şi glacisuri, şi are o înclinare de la Nord la Sud, de la circa 620 m la 480 m altitudine (Petreştii de Jos). Climă răcoroasă (circa 10°C media anuală) şi precipitaţii moderate (circa 700 mm anual).

PETROŞANI, Depresiunea ~, depresiune intramontană, de origine tectono-erozivă (formată în Oligocen-Miocen), situată în partea de Vest a Carpaţilor Meridionali, între versanţii M-ţilor Retezat (Vest-Nord Vest), Şureanu (Nord-Nord Est), Parâng (Est-Sud Est) şi Vâlcan (Sud-Sud Vest), la 550–650 m altitudine. Axată pe cursurile râurilor Jiu de Vest şi Jiu de Est, Depresiunea Petroşani are o formă triunghiulară, alungită pe direcţia Nord Est-Sud Vest (lungimea: 45 km; lăţimea variază între 9 km în Est-Nord Est şi 3 km în Sud Vest). Suprafaţa: circa 160 km2. Legăturile rutiere şi feroviare cu zonele învecinate din Nord şi Sud se fac prin pasul Merişor sau Băniţa către Depresiunea Haţeg şi, respectiv, prin pasul Lainici şi prin Defileul Jiului către Târgu Jiu. Relieful depresionar este reprezentat prin piemonturi de eroziune şi glacisuri piemontane, cu înălţimi de 150–200 m, prin terase, lunci şi segmente de văi strâmte şi adânci. Pe rama de Nord Vest a Depresiunii Petroşani apare o bandă de calcare mezozoice, care au favorizat apariţia şi dezvoltarea unui variat relief carstic şi în care râurile Băniţa, Valea Roşie şi Taia au săpat chei pitoreşti. Depozitele neogene care formează umplutura bazinului tectonic au o constituţie litologică variată şi grosimi de circa 800 m, în ele fiind cantonate circa 25 de straturi de cărbuni de diferite grosimi, exploatabili în minele de la Petrila, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Livezeni, Lonea, Paroşeni ş.a. Exploatarea organizată a cărbunelui din bazinul huilifer al Văii Jiului a început în anul 1840 (minele Petrila şi Lonea) şi s-a extins şi intensificat ulterior şi în celelalte centre, iar după anul 1989 exploatările de cărbuni s-au diminuat foarte mult şi chiar au fost întrerupte în anumite mine. Clima depresiunii este submontană, răcoroasă (temperatura medie anuală: 6°C), cu precipitaţii abundente (1 000–1 200 mm anual) şi frecvente inversii de temperatură.

PODU DÂMBOVIŢEI, depresiune intramontană, de origine tectonică, situată în partea de Est a Carpaţilor Meridionali, la poalele de Sud ale masivului Piatra Craiului, pe valea superioară a râului Dâmboviţa. Este de fapt o polie, bine închisă de versante calcaroase, abrupte, care prezintă numeroase forme carstice (peşteri, doline, chei) pe văile râurilor Dâmboviţa şi Dâmbovicioara. Este o zonă turistică pitorească, deosebit de atractivă, străbătută de şoseaua modernizată Piteşti– Câmpulung–Rucăr–Bran–Braşov. Exploatări forestiere şi de calcar. Creşterea ovinelor.

PRAID, depresiune submontană, aparţinând ariei marginale a Depresiunii Transilvaniei, la contactul cu prelungirile M-ţilor Gurghiu în Est-Nord Est şi Dealurile Bicheş (1 080 m altitudine), Şiclod (1 028 m) şi Firtuş (1 060 m), la Vest. Are o formă alungită pe direcţie Nord Vest-Sud Est (circa 30 km) şi este drenată de râul Corund şi parţial de Târnava Mică. Climat de adăpost.