Staţiuni balneoclimaterice (F)

Versiunea în limba engleză (English version)

FIŞICI, staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în partea de Est-Sud Est a României, în raza comunei Bozioru (judeţul Buzău), în zona de contact a M-ţilor Buzău cu Subcarpaţii de Curbură, la 650 m altitudine, la 49 km Nord Vest de municipiul Buzău. Climat continental de dealuri, sedativ-indiferent, cu temperaturi medii anuale de 7°C, cu veri răcoroase (media termică a lunii iulie 17°C) şi ierni friguroase (media temperaturii în ianuarie în jur de –4°C). Precipitaţiile anuale însumează circa 800 mm. Factorii naturali de cură sunt climatul de cruţare şi izvoarele cu ape minerale sulfuroase, iodurate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipertone şi oligominerale indicate pentru tratarea bolilor reumatismale (spondiloze, artroze, poliartroze, tendinoze), a celor ginecologice, renale (litiază urinară recentă, necomplicată, stări după infecţii urinare, tratate şi vindecate), respiratorii, digestive (colon iritabil), cardiovasculare etc. Buvete pentru cură internă cu ape minerale.


FIŞICI, seasonal balneary and climatic resort, of local interest, located in the Soth Est of Romania, within the commune of Bozioru commune (Buzău county), in the contact area of ​​the Buzău Mountains with the Curvature Subcarpathians, at 650 m altitude, at 49 km North West of Buzău municipality. Continental climate, sedative-indifferent, with annual average temperature 7°C, with cool summers (average temperature in July: 17°C) and cold winters (average temperature in January around -4°C). The annual rainfall is about 800 mm. The natural healing factors are the sedative climate and sulphate mineral waters, iodized mineral waters, chloride mineral waters, sodium-rich mineral waters, calcic mineral waters, magnesiac mineral waters, hypertonic and oligo-mineral springs indicated for the treatment of rheumatic diseases (spondylosis, arthrosis, polyarthritis, tendinosis), gynecological and renal diseases (recent urinary stones, urinary tract infections, treated and cured), respiratory, digestive (irritable bowel), cardiovascular problems, etc. Kiosks for drinking mineral waters.

Back to Romanian version