Staţiuni balneoclimaterice (F)

FIŞICI, staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în E-SE României, în raza com. Bozioru (jud. Buzău), în zona de contact a M-ţilor Buzău cu Subcarpaţii de Curbură, la 650 m alt., la 49 km NV de municipiul Buzău. Climat continental de dealuri, sedativ-indiferent, cu temp. medii anuale de 7°C, cu veri răcoroase (media termică a lunii iulie 17°C) şi ierni friguroase (media temp. în ian. în jur de –4°C). Precipitaţiile anuale însumează c. 800 mm. Factorii naturali de cură sunt climatul de cruţare şi izv. cu ape minerale sulfuroase, iodurate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipertone şi oligominerale indicate pentru tratarea bolilor reumatismale (spondiloze, artroze, poliartroze, tendinoze), a celor ginecologice, renale (litiază urinară recentă, necomplicată, stări după infecţii urinare, tratate şi vindecate), respiratorii, digestive (colon iritabil), cardiovasculare etc. Buvete pentru cură internă cu ape minerale.