Salcea

Date generale

Oraşul Salcea se află în jud. Suceava, în partea de E a Pod. Sucevei, pe stg. râului Suceava, la 12 km E de municipiul Suceava; 10 023 loc. (1 ian. 2011): 5 014 de sex masc şi 5 009 fem. Supr.: 40 km2, din care 13,2 km2 în intravilan; densitatea: 759 loc./km2. Aeroport (modernizat în1992) care deserveşte municipiul Suceva, situat la 12 km E de oraş. Staţie de c.f. (în localit. componentă Văratec). Nod rutier.

Istoric

Com. Salcea a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă localit. componente Mereni, Plopeni, Văratec şi satul Prelipca.

Monumente

În localit. componentă Plopeni se află a „Adormirea Maicii Domnului” (1753-1754) declarată monument istoric. În arealul oraşului Salcea, în lunca râului Suceava, există o rezervaţie complexă cu nuferi albi şi galbeni, stuf, raţe sălbatice ş.a.