Sulina

Date generale

Oraşul Sulina se află în jud. Tulcea, în partea de E a Deltei Dunării, pe ţărmul Mării Negre, la 3,5 m alt. (este oraşul situat la cea mai joasă alt. din România), la vărsarea braţului Sulina în Marea Neagră, la 29°41’24’’ longitudine estică (punctul care marchează extremitatea de E a ţării), la 75 km E de Tulcea; 4 295 loc. (1 ian. 2011): 2 168 de sex masc. şi 2 127 fem. Supr.: 33,2 km2, din care 3,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 227 loc./km2. Important port fluvio-maritim. Constr. de nave fluviale. Far maritim (59 m înălţime), construit în 1982. Farul vechi (17,34 m înălţime), construit în 1869-1870 de inginerii Sir Charles Hartley şi M. Engelhardt, azi declarat monument istoric, se află astăzi în zona centrală a oraşului, cu c. 900 m în urma actualei guri de vărsare a braţului Sulina în Marea Neagră, din cauza înaintării uscatului în mare ca urmare a depunerilor de aluviuni transportate de braţul Sulina. Important centru turistic. Plaje.

Istoric

Prima menţiune documentară a aşezării datează din anul 950, când localitatea apare consemnată cu numele Solina în lucrarea De administrando imperio a împăratului bizantin Constantin VII Porfirogenetul. În documentele anului 1318, aşezarea este amintită ca schelă genoveză, iar în 1327 figura pe o hartă întocmită de italianul Pietro Visconti. În sec. 14–16, S. figurează în numeroase portulane şi hărţi italiene. În 1850, Sulina apare menţionată ca sat de pescari, iar în 1856 a căpătat statutul de porto-franco, pe care şi l-a menţinut până la 25 iul. 1931.

Monumente

Fostul palat al Comisiunii Europene a Dunării de Jos, construit în 1860-1868; biserica „Sfântul Nicolae” (1863–1868, restaurată în 1923 şi 1956); catedrala ortodoxă cu dublu hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Alexandru”, construită în două etape (1910–1912, 1933–1934 şi renovată în 1982); biserica romano-catolică (1863, restaurată în 1936); biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, de rit vechi (1991-1995); casa în care a locuit E. Botez, autorul romanului „Europolis” (inspirat din viaţa Sulinei), cunoscut sub pseudonimul literar Jean Bart (sec. 19).