Turceni

Date generale

Oraşul Turceni se află în jud. Gorj, în partea de S a Dealurilor Jiului, pe râul Jilţu, în zona de confl. cu Jiul; 8 143 loc. (1 ian. 2011): 4 073 de sex masc. şi 4 070 fem. Supr.: 78,9 km2, din care 8,6 km2 în intravilan; densitatea: 947 loc./km2. Staţie de c.f. (Turceni). Centrală electrică şi de termoficare construită în anii 1972–1982, cu şapte grupuri energetice de câte 330 MW fiecare, în total cu o putere instalată de 2 310 MW (cea mai mare din România). Primul grup energetic a intrat în funcţiune în iulie 1978. Centrala a fost retehnologizată după anul 1990. Hidrocentrală (9,9 MW) dată în folosinţă în 1989. Creşterea bovinelor. Pomicultură (meri, pruni, peri).

Istoric

Turceni apare menţionat documentar ca sat, prima oară, în 1499. Com. Turceni a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004 având în subordine ad-tivă localit. componentă Jilţu şi satele Gârbovu, Murgeşti, Strâmba-Jiu şi Valea Viei.

Monumente

În satul Strâmba-Jiu se află mănăstirea Strâmba (de maici), cu biserica „Sfânta Treime”, ctitorie călugărească din 1487 şi atestată documentar în 1519, Distrusă de un incendiu în 1724, biserica a fost refăcută şi pictată în 1793 prin osârdia marelui armaş Constantin Râioşeanu, având faţadele decorate cu panouri dreptunghiulare, mărginite de ciubuce. Biserica a fost restaurată în 1927 şi reparată în 1983. După o perioadă îndelungată de funcţionare ca biserică de parohie (din 1812), mănăstirea a fost reînfiinţată în 1923. În cătunul Stolojani se află o biserică din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1774, refăcută în 1846).