Cavnic

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Cavnic se află în extremitatea de Nord Vest a României, în provincia istorică Transilvania, în partea centrală a judeţului Maramureş, la poalele M-ţilor Gutâi, la 550–1 120 m altitudine, pe cursul superior al râului Cavnic, la intersecţia paralelei de 47°39′39′′ latitudine nordicã cu meridianul de 23°52′40′′ longitudine esticã, la 33 km Est de municipiul Baia Mare. Din punct de vedere demografic, Cavnic face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 5 150 loc. (1 ian. 2019), din care 2 475 loc. de sex masc. şi 2 675 fem. Suprafaţa: 47,1 km2, din care 5,4 km2 în intravilan; densitatea: 954 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 4 976 loc., 4 064 persoane erau români (81,7%), 699 maghiari (14,0%), 26 rromi (0,5%) şi 187 loc. (3,8%) aparţineau altor etnii (ucraineni, germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 3 715 ortodocşi (74,7%), 743 romano-catolici (14,9%), 94 reformaţi (1,9%) şi 424 loc. (8,5%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, baptişti, greco-catolici, Martorii lui Iehova, adventişti de ziua a şaptea, creştini dupã evanghelie ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată.  Exploatarea şi prelucrarea minereurilor complexe, cu conţinut de aur, argint, plumb, zinc şi cupru, din anul 1763 şi până în anul 2007, când minele au fost închise. Staţie de flotaţie a metalelor neferoase (din 1810), desfiinţată în anul 1997. Confecţii textile; prelucrarea lemnului şi a cărnii; produse de panificaţie. Muzeul mineritului, inaugurat în anul 2003. Parc central (3 ha). Izvoare cu ape minerale, numite local “borcuturi”. În arealul oraşului Cavnic se află mai multe pârtii de schi – „Icoana” şi „Roata”, inaugurate în anul 2001 şi, respectiv, 2003, şi “Rainer” şi “Pârtia Albastră”, inaugurate în anul 2007. “Pârtia Albastră” are 2 250 m lungime, 330 m diferenţă de nivel, dificultate medie şi dispune de instalaţie de iluminat pe timp de noapte şi de o linie de Teleschi de 630 m lungime.

Istoric

Localitatea apare menţionatã documentar ca sat, prima oară, în 1336, cu numele Capnic, ulterior fiind consemnatã cu alte grafii, ca de pildã Kapnek, în 1455, Capnic (1555), Kapnik (1585), Kapnikbanya (1639), Kapnik Baja şi Kapnik Grüb (1850). ş.a. Primele informaţii referitoare la mineritul de la Cavnic datează din anul 1347 (an în care se şi pun bazele organizãrii mineritului), într-un privilegiu emis de regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, în care se consemna că:

sunt reînnoite privilegiile anterioare ale oraşului Capnic”.

Într-o galerie de mină a fost descoerită o inscripţie cu anul 1511 pe care scrie: “Hier hats erschlagen Jacob Hüber” (Aici a fost ucis Jacob Hüber). Localitatea a fost devastată de turci în 1460, iar în 1717, locuitorii din Cavnic şi împrejurimi au înfrânt şi izgonit una dintre hoardele tãtãrãşti care înainta spre Baia Mare. La începutul sec. 20, Cavnic a devinit principalul centru de exploatare a minereurilor complexe. Comuna Cavnic a fost declarată oraş la 17 febr. 1968.

Monumente

Biserica romano-catolicã „Sfânta Varvara” , dominată de un turn de 34 m înălţime, declarată monument istoric, a fost construită în anii 1800-1803, finalizată în 1812 şi pictată în 1809-1812; „Stâlpul tãtarilor” , declarat monument istoric, este un obelisc înalt de 7,20 m, instalat în anul 1736, pe care se află urmãtoarea inscripţie în limba latinã: Anno 1717 usque hic fuerunt tartaris (în anul 1717 pânã aici au ajuns tãtarii); ruinele unei topitorii de aur, numită “Logolda”, construită în anul 1862 de către englezi, extinsă în 1876, care a funcţionat până în anul 1900. Paltinul de Munte (Acer pseudoplatanus), înalt de 30 m, cu diametrul trunchiului de 1,32 m, cu o vârstă multiseculară.


About

The town of Cavnic is located in the extreme north-western part of Romania, in the historical province of Transylvania, in the central part of Maramureș county, at the foot of the Gutâi Mountains, at 550-1 120 m altitude, on the upper course of the Cavnic river, at the intersection of the parallel of 47°39′39′′′ north latitude with the meridian of 23°52′40′′′ east longitude, 33 km east of Baia Mare municipality. From a demographic point of view, Cavnic belongs to the category of small towns, with a population of 5 150 inhabitants (January 1, 2019), of which 2 475 males and 2,675 females. Surface area: 47.1 km2, of which 5.4 km2 is urban; population density: 954 inhabitants/km2. In the population census of October 20-31, 2011, out of 4 976 inhabitants, 4 064 inhabitants were Romanian (81.7%), 699 Hungarian (14.0%), 26 Roma (0.5%) and 187 inhabitants (3.8%) belonged to other ethnic groups (Ukrainians, Germans, etc.). In terms of religion, the same census registered 3,715 Orthodox (74.7%), 743 Roman Catholics (14.9%), 94 Reformed (1.9%) and 424 inhabitants (8.5%) belonged to other denominations (Pentecostals, Baptists, Greek Catholics, Jehovah’s Witnesses, Seventh-day Adventists, Evangelical Christians, etc.), were atheists, of no religion or of undeclared religion.  Mining and processing of complex ores containing gold, silver, lead, zinc, and copper from 1763 until 2007, when the mines were closed. Flotation station for non-ferrous metals (since 1810), closed in 1997. Textile manufacturing; wood and meat processing; bakery products. Mining museum, opened in 2003. Central park (3 ha). Mineral springs, locally called “borcuturi”. There are several ski slopes in the Cavnic area – “Icoana” (The Icon) and “Roata” (The Wheel), opened in 2001 and 2003 respectively, and “Rainer” and “Blue Slope”, opened in 2007. The “Blue Slope” is 2 250 m long, has an elevation of 330 m, a medium level of difficulty, night time ski facilities and a 630 m long Ski Lift.

History

The locality appears in documents as a village, first mentioned in 1336, with the name Capnic, later on being recorded with other spellings, such as Kapnek in 1455, Capnic (1555), Kapnik (1585), Kapnikbanya (1639), Kapnik Baja and Kapnik Grüb (1850). etc. The first information on mining in Cavnic dates back to 1347 (the year in which the foundations for the organisation of mining were laid), in an act issued by the King of Hungary, Louis I of Anjou, in which it is recorded that

the previous privileges of the town of Capnic are renewed”.

An inscription from 1511 was uncovered in one of the mine shafts: “Hier hats erschlagen Jacob Hüber” (Here Jacob Hüber was killed). The village was devastated by the Turks in 1460, and in 1717, the inhabitants of Cavnic and its surroundings defeated and drove out one of the Tartar hordes advancing towards Baia Mare. At the beginning of the 20th century, Cavnic became the main centre for complex mining. The commune of Cavnic was declared a town on February 17, 1968.

Monuments

The Roman-Catholic church “Saint Varvara”, guarded by a 34 m high tower, declared a historical monument, was built in 1800-1803, completed in 1812 and painted in 1809-1812; the “Tartars’ Pillar” , declared a historical monument, is a 7.20 m high obelisk, installed in 1736, on which the following Latin inscription is found: Anno 1717 usque hic fuerunt tartaris (in 1717 the Tartars reached here); the ruins of a gold smelter, called “Logolda”, built in 1862 by the English, further developed in 1876, which operated until 1900. Centuries old sycamore maple (Acer pseudoplatanus), 30 m high, with a trunk diameter of 1.32 m.

Back to Romanian version