Pătârlăgele

Date generale

Oraşul Pătârlăgele se află în partea central-estică a României, în depresiunea cu acelaşi nume, pe cursul superior al râului Buzău, la intersecţia paralelei de 48°18’ latitudine nordică cu meridianul de 26°22’ longitudine estică, la 500 m altitudine. Din punct de vedere demografic, Patârlagele face parte din categoria oraşelor mici cu o populaţie de 7 304 locuitori (la recensământul populaţiei din 20-31 octombrie 2011), din care 7 000 de persoane sunt români (95,84%), 60 rromi (0,82%) şi 244 de persoane aparţinând altor etnii (3,34%). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 6 992 ortodocşi (95,73%), 41 penticostali (0,56%) şi 271 aparţinând altor confesiuni (3,71%). Dacă raportăm suprafaţa oraşului, împreună cu satele component care-I aparţin (80 km2) la numărul total al populaţiei (7 304 locuitori), resultă o densitate de 91,30 locuitori pe km2. Oraşul Pătârlagele este deservit de o staţie de cale ferată pe linia Buzău-Nehoiaşu, inaugurată în anul 1908. Activitatea economică a oraşului este susţinută de mai multe firme care se ocupă cu exploatările de diatomit (la Pătârlagele) şi de chihlimbar (în satul Sibiciu de Sus), cu producţia de mobilă şi cherestea (în satul Valea Viei), de produse alimentare (Pătârlagele) ş.a. Pomicultura (meri, peri, pruni, nuci ş.a.). La Pătârlagele există o Staţiune de Cercetări a Institutului Geografic al Academiei Române.

Istoric

În arealul satului Sibiciu de Sus, pe Dealul Burduşoaia, au fost descoperite vestigii din Epoca bronzului (mileniile 3-2 î.Hr.), din prima Epocă a fierului/Hallstatt (secolele 6-4 î.Hr.) şi din cea de-a doua Epocă a fierului/La Tène (secolele 5 î.Hr.-1 d.Hr.) şi din perioada medievală (secolele 6-8). Pe platoul Podei şi pe culmea Chichilău din satul Valea Lupului au fost scoase la iveală vestigii neolitice (secolele 6-5 î.Hr.), din Epoca bronzului (secolele 3-2 î.Hr.), din prima Epocă a fierului/Hallstatt (secolele 12-5 î.Hr.), din perioada geto-dacică (secolele 2 Î.Hr.-1 d.Hr.) şi din secolele 6 şi 8-12. În satul Valea Viei au fost identificate urmele unei aşezări geto-dacice şi s-a descoperit o necropolă din Epoca bronzului şi alta din secolele 6-7. Localitatea apare menţionată documentar ca sat, prima oară, în anul 1753, iar la 28 mai 2004 comuna Pătârlagele a fost trecută în categoria oraşelor, având în subordine administrativeă 14 sate: Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mănăstirea, Mărunţişu, Muşcel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroeşti, Valea Lupului, Valea Sibiciului şI Valea Viei.

Monumente

Bisericile “Naşterea Maicii Domnului” (1790, “Sfântul Nicolae” (secolul 18), în satele Sibiciu de Sus şI Mărunţişu, declarate monumente de arhitectură şI bisericile din lemn cu hramurile “Sfântul Gheorghe” (secolul 18) şi “Sfântul Dumitru” (1666), în satele Gornei şI Valea Muşcelului, declarate monumente de arhitectură; han (sfârşitul secolului 18) în satul Poienile. Rezervaţie forestieră (Pădurea Crivineni), cu exemplare secular de stejar pufos (Quercus pubescens).