Rezervaţii (V)

VALEA MARE, rezervaţie naturală de tip mixt (geologică, floristică şi faunistică) situată în extremitatea de Sud Vest a României, în arealul oraşului Moldova Nouă, în bazinul pârâului Valea Mare, inclusă în cadrul Parcului Naţional Porţile de Fier şi declarată arie protejată de interes naţional la 6 martie 2000 (publicat în Buletinul Oficial al României la 12 apr. 2000). Supr.: 1 1,8 km2. Rezervaţia se caracterizează prin existenţa unui relief carstic diversificat, reprezentat prin peşteri, avene, doline, lapiezuri, abrupturi stâncoase, uvale (depresiuni de origine carstică, formate prin îngemănarea a două sau mai multe doline), chei, izvoare carstice ş.a. În cadrul acestei rezervaţii sunt conservate o mare diversitate de elemente floristice şi faunistice, printre care se remarcă mai multe rarităţi de plante, cum sunt vinariţa (Asperula odorata), drobiţa (Genista ovata), poroinicul galben (Orchis pallens), o raritate mediteraneeană de iederă mare (Daphne laureola), prezentă doar în Defileul Dunarii, măciuca ciobanului (Echinops banaticus), garofiţa de Banat sau vânăta purpurie (Dianthus banaticus) ş.a. Dintre speciile arboricole şi de arbuşti se întâlnesc carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus sylvatica), teiul argintiu (Tilia tomentosa), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), liliacul (Syringa vulgaris), alunul (Corilus avellana), scumpia (Cotinus coggygria), cornul (Cornus mas), cărpiniţa (Carpinus orientalis) ş.a. Fauna este bogată şi diversă în mamifere (vulpi, lupi, râşi, mistreţi, veveriţe ş.a.), păsări (vulturul alb, pietrarul bănăţean, presura, lăstunul de stâncă, rândunica roşcată etc.) şi reptile (vipere, şopârle, broaşte ţestoase de apă şi de uscat ş.a.).