Mănăstirea Călui

Mănăstirea Călui, cu 5 călugări care duc o viaţă de obste, păstoriti de stareţul Corneliu Miroslav, se află în arealul satului Călui din comuna Oboga (renumit centru de ceramică populară), judeţul Olt, la 20 km Vest de municipiul Slatina. Întemeiatã în anii 1516-1521, în timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), de cãtre banul Vlad si fraţii sãi, Dumitru si Balica, mănãstirea Călui, cu biserica “Sfântul Nicolae”, a fost refãcutã de cãtre boierii Craiovesti, iar apoi restauratã si înfrumuseţatã de fraţii Buzesti în perioada 20 aprilie – 8 iunie 1588 (atunci au fost construite si corpurile de chilii). Biserica “Sfântul Nicolae”, de dimensiuni mici (15 m lungime si 6 m lãţime) este un monument reprezentativ al arhitecturii muntenesti din sec. 16, care se impune prin proporţiile grandioase ale turlei şi prin bogata decoraţie a faţadelor (parament de cãrãmidã si tencuialã, cu un puternic brâu median, având registrul inferior împãrţit în panouri dreptunghiulare, iar cel superior cu arcaturi duble). În interior se pãstreazã un ansamblu de picturi murale executate de mesterul zugrav Mina în anii 1593-1594 si spãlate în 1908, între care se evidenţiazã un amplu tablou votiv care îi înfãţiseazã pe fraţii Radu, Preda si Stroe Buzescu, precum si un tablou votiv cu domnii Mihai Viteazul si Petru Cercel. În pronaosul bisericii se aflã mormintele lui Preda Buzescu (mare ban al Craiovei) si Radu Buzescu (mare clucer). Biserica a fost renovatã în anii 1650, 1828, 1834 si amplu restauratã în 1932-1937. Turnul-clopotniţă dateazã din sec. 17. Întreg ansamblu monahal este înconjurat de un puternic zid de cãrãmidã.