Rezervaţii (G)

GRĂDINA ZMEILOR, rezervaţie naturală de tip geologic, floristic, faunistic şi peisagistic, declarată arie protejată de interes naţional la 12 apr. 2000, extinsă pe o suprafaţã de 3 ha, în arealul satului Gâlgău Almaşului din com. Bălan, jud. Sălaj. Această rezervaţie reprezintă o zonă naturală a Podişului Someşan, care cuprinde un ansamblu de stânci înalte, de circa 10-15 m, de vârstă Cuaternară (Holocen), singuratice sau grupate sub formă de coloane alăturate, cu aspectul unor trunchiuri de copac, dând impresia unei păduri împietrite. Aceste coloane, cu forme variate (turnuri/coloane, ace, ciuperci etc.), situate la poalele Dealului Dumbrava, sunt formate din depozite de gresii holocene, de culoare cenuşiu-gãlbuie, cu intercalaţii de microconglomerate, care au luat naştere ca urmare a acţiunii de modelare efectuatã de agenţii climatici (îngheţ-dezgheţ, vânturi, şiroirea apelor de ploaie ş.a.) în combinaţie cu procesele gravitaţionale (surpări, prăbuşiri etc.) care au avut loc de-a lungul erelor geologice. Localnicii, precum şi o serie de oameni de ştiinţă, le-au atribuit diferite nume, ca de pildă: Fata Cătanii, Eva, Acul Cleopatrei, Căpitanul, Soldaţii, Dorobanţul, Zmeul şi Zmeoaica, Sfinxul, Moşu ş.a. În zona adiacentă acestor forme de relief, rezervaţia naturală cuprinde diverse specii de arbori şi arbuşti (stejar, fag, carpen, cer frasin, tei, alun, corn, sânger, lemn câinesc, păducel, măceş ş.a.), precum şi o faună variată care cuprinde mistreţi, vulpi, iepuri, veveriţe, şerpi şi diferite păsări (ciocănitori, mierle, piţigoi, pupeze, gaiţe, cinteze etc.). Gama floristică este şi ea variată şi abundentă, fiind reprezentată prin brânduşa de toamnă (Colchidum autumnale), laptele-cucului/alior (Euphorbia amygdaloides), brebenei (Corydalis solida), rostopască (Chelidonium majus), viorele (Scilla bifolia), sânziene (Galium verum), ghiocei (Galanthus nivalis), ciuboţica-cucului (Primula veris) ş.a. La baza Dealului Dumbrava, în apropierea stâncilor, se află gura de intrare a unei galerii cu aspectul unui tunel feroviar de mici dimensiuni (circa 2 m înălţime si circa 1,50 m lăţime), lungă de circa 1 000 m, la capătul căreia există o altă ieşire. “Tunelul Zmeilor” prezintă şi câteva ramificaţii, asemănându-se cu o galerie de mină, fără a se cunoaşte cu exactitate natura şi scopul său (posibil refugiu in timpul năvălirilor din erele trecute).

Rezervaţia Grădina Zmeilor (jud. Sălaj)
Grădina Zmeilor (Credit: Shutterstock)