Lacuri (Ţ)

ŢIHAIU MARE, lac în partea de N a Deltei Dunării, în complexul lacustru Pardina. Supr.: 344 ha.

ŢAGA, lac de origine antropică, realizat pe cursul mijlociu al râului Fizeş, în arealul com. Ţaga (jud. Cluj), situat în Câmpia Fizeşului, la 285 m alt. Supr.: 88,2 ha; vol.: 1,4 mil. m3; ad. max.: 3,40 m. Piscicultură.