Comarnic

Date generale

Oraşul Comarnic se află în jud. Prahova, în zona de contact a Subcarpaţilor Prahovei cu prelungirile sudice ale M-ţilor Baiu, extins în lunca şi pe terasele de pe stg. râului Prahova, la 500–580 m alt., la 52 km NV de municipiul Ploieşti; 12 966 loc. (1 ian. 2011): 6 357 de sex masc. şi 6 609 fem. Supr. 90 km2, din care 5 km2 în intravilan; densitatea: 2 593 loc./km2. Staţie de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1879). Expl. de balast, de gresie, calcar şi marne (pentru ciment). Producţie de ciment (din 1884), ipsos şi var, de produse refractare pentru siderurgie, de mobilã şi cherestea, ambalaje din lemn, de băuturi răcoritoare, de articole de îmbrăcăminte, de covoare. Pomiculturã (meri, peri, pruni). Centru de cusãturi populare. Muzeu cinegetic.  

Istoric

Prima  menţiune documentarã a localit. dateazã din 27 mai 1510, iar apoi este amintitã în 1694 şi într-un hrisov domnesc emis de Mihai Suţu la 21 oct. 1791. Staţie de poştã (1854). Lângã Comarnic s-au dat lupte grele (oct. 1916) între trupele române şi cele germano-austro-ungare care încercau sã strãpungã (fãrã succes) frontul pe Valea Prahovei. Declarat oraş la 17 febr. 1968. În prezent, oraşul Comarnic are în subordine ad-tivã 4 localit. componente: Ghioşeşti, Podu Lung, Poiana, Posada.

Monumente

Biserica „Sfântul Nicolae” (1901), cu picturi murale originare, între care figureazã şi regele Carol I cu regina Elisabeta; Conac de facturã romanticã (1878); în localit. componentã Posada se aflã schitul „Lespezi” (1601), cu biserica „Sfânta Treime” (1661–1675), pictatã de renumitul zugrav Pârvu Mutu în 1694.