Lacuri (Z)

ZĂNOAGA MARE, lac glaciar în M-ţii Retezat, situat la 1 997 m alt. Supr.: 6,5 ha (după alte surse: 9 ha); lungime: 360 m; lăţime medie: 260 m; ad. max.: 29 m (cel mai adânc lac glaciar din România); vol.: un mil. m3. Faună bogată (în special salmonide). Obiectiv turistic.

ZĂNOAGA MICĂ, lac glaciar în M-ţii Retezat, situat la 1 948 m alt. Supr.: 1,91 ha; ad. max.: 12,4 m.

ZĂNOAGA STÂNEI, lac glaciar în M-ţii Parâng, situat la 1 906 m alt. Supr.: 4,9 ha; ad. max.: 1,25 m.

Lacul glaciar Zănoaga Stânei (M-ţii Parâng)
Lacul glaciar Zănoaga Stânei (M-ţii Parâng) (Credit: Shutterstock)

ZĂTON, lac în Pod. Mehedinţi, cantonat într-o microdepresiune carstică, în zona carstică de la Ponoarele. Supr.: 20 ha; vol.: 1 mil. m3. Suprafaţa şi volumul lacului se reduc foarte mult în perioadele secetoase, uneori cea mai mare parte a cuvetei lacustre fiind lipsită de apă.

ZĂVIDENI, lac de acumulare realizat pe cursul inf. al Oltului, în arealul com. Prundeni, Orleşti şi Drăgoeşti (jud. Vâlcea), dat în folosinţă în 1979, pentru punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei din satul Zăvideni (com. Prundeni), cu o putere instalată de 38 MW. Supr.: 839 ha; vol. 50 mil. m3.

ZIGONENI, lac de acumulare pe cursul superior al Argeşului, dat în folosinţă în 1973 pentru a pune în mişcare turbinele hidrocentralei omonime (15,4 MW). Vol. lacului: 13,3 mil. m3.

ZMEICA, lac în partea de S a complexului lagunar Razim, situat între lacurile Goloviţa (la N) şi Sinoie (la S) de care este separat prin grinduri joase. Supr.: 54,6 km2; ad. max.: 2,3 m; vol.: 45,6 mil. m3. Cu toate că primeşte o parte din apele dulci ale râului Slava, prin intermediul lacului Ceamurlia, cu care comunică spre V, lacul Zmeica are o concentraţie ridicată de săruri (8–10 g/litru). Spre E, comunică cu Marea Neagră prin Gura Portiţa. Interes piscicol (şalău, crap, plătică, ştiucă).