Munţi (Z)

ZARAND, Munţii ~, culme muntoasă în SV M-ţilor Apuseni (Carpaţii Occidentali), extinsă pe direcţie V-E, la N de valea inf. a Mureşului şi la S de cea a Crişului Alb. Spre V, M-ţii Zarand domină Câmpia de Vest printr-un abrupt tectonic cu o denivelare de 300–400 m, continuat cu un mic piemont deluros acoperit cu vii cultivate în terase. Spre E, M-ţii Zarand vin în contact cu M-ţii Metaliferi pe o linie de dislocaţie tectonică dintre cristalin şi flişul cretacic, marcată morfologic printr-o înşeuare transversală. M-ţii Zarand sunt alcătuiţi dintr-un mozaic de roci (şisturi cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri vulcanice) şi prezintă un relief de culmi joase, netede, dominate de vf. Highiş (799 m alt.) în V, Drocea (836 m – alt. max. a M-ţilor Zarand) în partea central-estică şi vf. Husului (804 m) în E. M-ţii Zarand sunt acoperiţi cu păduri de foioase şi păşuni şi sunt un important nod hidrografic din care izv. numeroşi afl. ai Mureşului (Valea Roşie, Troiaş, Vineşti, Juliţa, Grosu, Bârzava, Cladova ş.a.) şi Crişului Alb (Sighişoara, Boldeşti, Chişindia, Cigher ş.a.). Sunt cunoscuţi şi sub numele de Highiş-Drocea.

ZĂGANU, culme muntoasă în NV M-ţilor Ciucaş, alcătuită din conglomerate, dominată de vf. Zăganu (1 883 m), al doilea ca alt. după vf. Ciucaş. Relief stâncos. Obiectiv turistic.