Munţi (Z)

ZARAND, Munţii ~, culme muntoasă în partea de Sud Vest a M-ţilor Apuseni (Carpaţii Occidentali), extinsă pe direcţie Vest-Est, la Nord de valea inferioară a râului Mureş şi la Sud de cea a râului Crişu Alb. Spre Vest, M-ţii Zarand domină Câmpia de Vest printr-un abrupt tectonic cu o denivelare de 300–400 m, continuat cu un mic piemont deluros acoperit cu vii cultivate în terase. Spre Est, M-ţii Zarand vin în contact cu M-ţii Metaliferi pe o linie de dislocaţie tectonică dintre cristalin şi flişul cretacic, marcată morfologic printr-o înşeuare transversală. M-ţii Zarand sunt alcătuiţi dintr-un mozaic de roci (şisturi cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri vulcanice) şi prezintă un relief de culmi joase, netede, dominate de vârful Highiş (799 m altitudine) în Vest, Drocea (836 m – altitudinea maximă a M-ţilor Zarand) în partea central-estică şi vârful Husului (804 m) în Est. M-ţii Zarand sunt acoperiţi cu păduri de foioase şi păşuni şi sunt un important nod hidrografic din care izvorăsc numeroşi afluenţi ai râului Mureş (Valea Roşie, Troiaş, Vineşti, Juliţa, Grosu, Bârzava, Cladova ş.a.) şi Crişului Alb (Sighişoara, Boldeşti, Chişindia, Cigher ş.a.). Sunt cunoscuţi şi sub numele de Highiş-Drocea.