Lacuri (J)

JIJILA, lac de luncă, situat pe terit. jud. Tulcea, pe dr. Dunării, în marele cot format de aceasta la N de oraşul Măcin. Supr.: 12,32 km2. Comunică cu Dunărea prin intermediul pârâului Gârla Mare. Importanţă pentru piscicultură.

JUDELE, lac de origine glaciară, situat în M-ţii Retezat, la 2 202 m alt. Supr.: 0,84 ha; ad. max.: 4,05 m.