Ostroave (C)

CHICHINEŢELOR, OSTROVU ~ → Ostrovu Chichineţelor.

CIOCĂNEŞTI, OSTROVU ~ → Ostrovu Ciocăneşti.

CORBULUI, OSTROVU ~ → Ostrovu Corbului.