Căzăneşti

Date generale

Oraşul Căzăneşti se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona centrală a judeţului Ialomiţa, în Câmpia Bărăganului, pe stânga vãii Ialomiţa, la intersecţia paralelei de 44°37’19” latitudine nordică cu meridianul de 27°00’47” longitudine estică, la 30 km Vest-Nord Vest de municipiul Solbozia. Din punct devedere demografic, Căzăneşti face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 3 531 loc. (1 ian. 2019), din care 1 758 loc. de sex masc. şi 1 773 fem. Supr.: 55 km2, din care 1,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 354 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 3 271 loc., 2 727 de persoane erau români (83,4%), 433 rromi (13,2%) şi 111 loc. (3,4%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 3 135 ortodocşi (95,8%) şi 136 loc. (4,2%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, adventişti de ziua a şaptea ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale ferată pe linia Ploieşti – Râfov – Ciorani – Urziceni – Căzăneşti – Slobozia, inaugurată la 14 aprilie 1910. Producţie de nutreţuri combinate. Ferme de creştere a porcilor şi a păsărilor. Abator. Culturi de cereale, plante tehnice, legume etc. Bibliotecã publicã (peste 10 000 de volume).

Istoric

În arealul oraşului Cãzãneşti au fost descoperiţi numeroşi tumuli, cu morminte sarmatice, datând din secolele 2–3, şi vestigiile unei aşezãri geto-dacice. Localitatea Căzăneşti apare menţionatã documentar, ca sat, prima oarã, în anul 1579 şi apoi în anul 1596. La sfârşitul secolului 19 era o comunã ruralã, formatã din satele Cãzãneşti, Bibicelu şi Drãgoiasca, cu o populaţie totalã de 1 098 loc., iar în 1925 avea 1 677 loc. Comuna Cãzãneşti a fost declaratã oraş la 29 apr. 2004.

Monumente

Biserica ortodoxã cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” , azi declaratã monument istoric, a fost construitã în anii 1858–1860 din iniţiativa şi pe cheltuiala marelui logofãt Nicolae Bãleanu şi a soţiei sale, Irina (nãscutã Vãcãrescu), pe moşia acesteia, reparatã în anii 1912, 1932 şi 2015-2016 (resfinţitã la 22 februarie 2016). Biserica pastreazã picturi murale interioare originare; cãldirea şcolii a fost construitã în anul 1905.