Căzăneşti

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Căzăneşti se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona centrală a judeţului Ialomiţa, în Câmpia Bărăganului, pe stânga vãii râului Ialomiţa, la intersecţia paralelei de 44°37’19” latitudine nordică cu meridianul de 27°00’47” longitudine estică, la 30 km Vest-Nord Vest de municipiul Solbozia. Din punct devedere demografic, Căzăneşti face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 3 531 loc. (1 ian. 2019), din care 1 758 loc. de sex masc. şi 1 773 fem. Suprafaţa: 55 km2, din care 1,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 354 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 3 271 loc., 2 727 de persoane erau români (83,4%), 433 rromi (13,2%) şi 111 loc. (3,4%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 3 135 ortodocşi (95,8%) şi 136 loc. (4,2%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, adventişti de ziua a şaptea ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale ferată pe linia Ploieşti – Râfov – Ciorani – Urziceni – Căzăneşti – Slobozia, inaugurată la 14 aprilie 1910. Producţie de nutreţuri combinate. Ferme de creştere a porcilor şi a păsărilor. Abator. Culturi de cereale, plante tehnice, legume etc. Bibliotecã publicã (peste 10 000 de volume).

Istoric

În arealul oraşului Cãzãneşti au fost descoperiţi numeroşi tumuli, cu morminte sarmatice, datând din secolele 2–3, şi vestigiile unei aşezãri geto-dacice. Localitatea Căzăneşti apare menţionatã documentar, ca sat, prima oarã, în anul 1579 şi apoi în anul 1596. La sfârşitul secolului 19 era o comunã ruralã, formatã din satele Cãzãneşti, Bibicelu şi Drãgoiasca, cu o populaţie totalã de 1 098 loc., iar în 1925 avea 1 677 loc. Comuna Cãzãneşti a fost declaratã oraş la 29 aprilie 2004.

Monumente

Biserica ortodoxã cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” , azi declaratã monument istoric, a fost construitã în anii 1858–1860 din iniţiativa şi pe cheltuiala marelui logofãt Nicolae Bãleanu şi a soţiei sale, Irina (nãscutã Vãcãrescu), pe moşia acesteia, reparatã în anii 1912, 1932 şi 2015-2016 (resfinţitã la 22 februarie 2016). Biserica pastreazã picturi murale interioare originare; cãldirea şcolii a fost construitã în anul 1905.


About

The town of Căzănești is located in the south-eastern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the central area of Ialomița county, in the Bărăgan Plain, on the left of the Ialomița river, at the intersection of the parallel of 44°37’19” north latitude with the meridian of 27°00’47” east longitude, 30 km west-north-west of the municipality of Slobozia. From a demographic point of view, Căzănești belongs to the category of small towns, with a population of 3 531 inhabitants (January 1, 2019), of which 1 758 inhabitants males and 1773 females. Surface area: 55 km2, of which 1,5 km2 in urban area; population density: 2 354 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 3,271 inhabitants, 2,727 were Romanian (83.4%), 433 Roma (13.2%) and 111 (3.4%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, the same census registered 3,135 Orthodox (95.8%) and 136 inhabitants (4.2%) belonged to other denominations (Pentecostals, Seventh-day Adventists, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station on the Ploieşti – Râfov – Ciorani – Urziceni – Căzăneşti – Slobozia line, inaugurated on 14 April 1910. Production of mixed fodder. Pig and poultry farms. Slaughterhouse. Cereal crops, technical plants, vegetables, etc. Public library (over 10 000 volumes).

History

In the area of Căzănești, numerous burial mounds containing Sarmatian graves (dating from the 2nd-3rd centuries) and the remains of a Geto-Dacian settlement have been discovered. Căzănești is mentioned in documents as a village for the first time in 1579 and then in 1596. At the end of the 19th century, it was a rural commune, formed by the villages of Căzănești, Bibicelu and Drăgoiasca, with a total population of 1 098 inhabitants, and in 1925 it had 1 677 inhabitants. The commune of Căzănești was declared a town on April 29, 2004.

Monuments

The Orthodox church dedicated to “Saint Hierarch Nicolae”, today declared a historical monument, was built in 1858-1860 on the initiative and at the expense of the great logophile Nicolae Băleanu and his wife Irina (born Văcărescu), on the estate of the latter. The church was repaired in 1912, 1932 and 2015-2016 (re-consecrated on February 22, 2016). The church preserves original interior murals; the schoolhouse was built in 1905.

Back to Romanian version