Piemonturi (O)

ODOBEŞTI, Piemontul ~ sau Glacisul ~, unitate piemontană în partea de Est a României, situată în zona de contact a Subcarpaţilor Vrancei cu Câmpia Siretului Inferior, între valea râului Putna (la Nord) şi înşeuarea de la Odobasca – la Sud de Dealu Deleanu (în Sud), rezultată în urma îngemănării şi juxtapunerii conurilor de dejecţie. Are formă plană, cu înclinare uniformă către Est-Sud Est şi înălţimi cuprinse între 200 şi 350 m. Alcătuită din pietrişuri, nisipuri, argile loessoide ş.a. Acoperită în mare parte cu plantaţii de viţă de vie.

OLTEŢ, Piemontul Olteţului, subunitate a Piemontului Getic, care ocupă peste 33% din suprafaţa acestuia, situată în partea de Sud a României, între Subcarpaţii Olteniei (la Nord), râul Olt (la Est), Câmpia Romanaţi (la Sud), râurile Jiu (la Sud Vest) şi Gilort (la Vest). Alcătuit din depozite aluvionare fluvio-lacustre (nisipuri şi pietrişuri cuaternare, argile), Piemontul Olteţului are aspectul unui larg platou piemontan, cu altitudini 200–550 m, care se lăţeşte pe măsură ce coboară spre Sud, fiind puternic fragmentat şi separat de adevărate culoare depresionare, cu lunci largi şi terase în lungul văilor (Olteţ, Cerna, Geamărtălui, Horezu, Bârlui, Beica ş.a.), mărginite de versante cu înclinare accentuată sau moderată. Reprezintă o importantă zonă pomi-viticolă, de creştere a animalelor şi de exploatare a petrolului şi gazelor naturale. În cadrul Piemontului Olteţului se evidenţiază o subunitate de dealuri piemontane în partea de Nord, sub forma unor culmi prelungi cu înclinare către Sud, cu versante abrupte, şi o subunitate de podişuri colinare în partea de Sud, reprezentată printr-un ansamblu de culmi netede, separate de văi largi, cu aspect de câmpie piemontană înaltă. Zona dealurilor piemontane are o altitudine medie de 400 m, dar în arealul ei se detaşează câteva dealuri cu înălţimi de peste 500 m (Dealurile Bârzei 501 m, Obârşia 548 m, Rugetu 549 m – altitudinea maximă ş.a.). Piemontul Olteţului cuprinde în perimetrul său Dealurile Amaradiei, Dealurile Cernei (sau Sasca-Pesceana), Podişul Teslui şi Podişul Beicăi.