Mănăstirea Lainici

Situată în defileul râului Jiu, în perimetrul oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, la 32 km Nord de municipiul Târgu Jiu, mănăstirea Lainici adăposteşte o obşte de călugări. Mănăstirea Lainici a fost ctitorită de călugărul Nicodim de la Muntele Athos în a doua jumătate a secolului 14. În a doua jumătate a secolului 18, mănăstirea Lainici a fost distrusă de generalul Adolf Nicolaus von Buccow din ordinul împărătesei Austriei, Maria Tereza, dar şi-a reluat activitatea la începutul secolului 19, când un grup de boieri, printre care boierii Sărdănescu, Brăiloiu, Fărcăşanu, Poenaru, Măldăreascu, Bengescu şi Magheru, au finanţat refacerea fostului schit şi reconstruirea bisericii. Biserica actuală, cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, cu o lungime de 18 m şi o lăţime de 8 m, a fost zidită în anii 1812-1817 şi pictată în interior în 1860 (picturi murale de factură post-brâncovenească). Faţadele, despărţite în două registre de un brâu de cărămidă, sunt decorate sub cornişă cu firide pictate în care sunt figuri de sfinţi şi de profeţi. Intrarea în biserică este precedată de un frumos pridvor deschis, sprijinit pe opt coloane cilindrice colorate, solide, în torsadă, terminate la partea superioară cu ample arcade în acoladă. Iconostasul este compus din icoane în stil bizantin. Turn-clopotniţă în formă pătrată, plasat pe pronaos. În 1817, la puţin timp după terminarea construcţiei, mănăstirea a fost devastată de turci, care încercau să-l captureze pe pandurul Tudor Vladimirescu, ascuns aici. Neizbutind să-l găsească, drept răzbunare, turcii l-au decapitat pe călugărul Maxim, risipind obştea monahală. Refăcută ulterior, mănăstirea Lainici a mai fost distrusă parţial în timpul Primului Război Mondial de către trupele germane care campaseră aici. În anul 1926, cuviosul Visarion Toia a fost trimis cu 6 călugări să refacă mănăstirea, lăcaşul fiind restaurat integral. În anul 1947, autorităţile comuniste au început construcţia căii ferate Bumbeşti-Livezeni, prin Defileul Jiului, fapt ce a făcut ca mănăstirea Lainici să fie ocupată temporar de brigadierii care lucrau în această zonă. Biserica a fost renovată în 1984 şi a fost declarată monument istoric.

Mănăstirea Lainici (jud. Gorj) - Biserica Veche
Biserica veche a mănăstirii Lainici cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

Alături de vechea biserică, după 1990 a început construirea unei noi biserici cu hramul “Izvorul Tămăduirii”, aceasta fiind finalizată în 1994 prin efortul arhimandritului Ioachim Pârvulescu. Biserica nouă a fost pictată de Grigore Popescu. În biserica nouă se află o icoană a Maicii Domnului, adusă de la Muntele Athos, pictată pe lemn de santal şi încadrată într-o ramă de argint aurit, considerată de credincioşi făcătoare de minuni. Mănăstirea Lainici posedă un muzeu cu colecţii de icoane, cărţi vechi, obiecte de cult ş.a.

Mănăstirea Lainici (jud. Gorj) - Biserica Nouă
Biserica nouă a mănăstirii Lainici cu hramul “Izvorul Tămăduirii” (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)