Mănăstirea Lainici

Situatã în defileul Jiului, în perimetrul oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, la 32 km Nord de municipiul Târgu Jiu, mănăstirea Lainici adãposteşte 32 de cãlugãri care duc o viaţã de obşte, pãstoriţi de starostele Ioachim Pârvulescu. Mănăstirea Lainici a fost ctitoritã de cãlugãrul Nicodim de la Muntele Athos în a doua jumãtate a secolului 14. În a doua jumãtate a secolului 18, mănăstirea Lainici a fost distrusã de generalul Bukow din ordinul împãrãtesei Austriei, Maria Tereza, dar şi-a reluat activitatea la începutul secolului 19 când un grup de boieri, printre care Sãrdãnescu, Brãiloiu, Fãrcãşanu, Poenaru, Mãldãreascu, Bengescu şi Magheru au finanţat refacerea fostului schit şi reconstruirea bisericii. Biserica actualã, cu hramul “Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”, cu o lungime de 18 m şi o lãţime de 8 m a fost ziditã în anii 1812-1817 şi pictatã la interior în 1860 (picturi murale de facturã post-brâncoveneascã). Faţadele, despãrţie în douã registre de un brâu de cãrãmidã, sunt decorate sub cornişã cu firide pictate în care sunt figuri de sfinţi şi de profeţi. Iconostasul este compus din icoane în stil bizantin. Turn-clopotniţã în formã pãtratã, plasat pe pronaos. În 1817, la puţin timp dupã terminarea construcţiei, mãnãstirea a fost devastatã de turci care încercau sã-l gãseascã pe pandurul Tudor Vladimirescu care se ascunsese aici. Neputând sã-l afle pe Tudor Vladimirescu, turcii l-au decapitat pe cãlugãrul Maxim, risipind obştea monahalã. Refãcutã ulterior, mănăstirea Lainici a mai fost distrusã parţial în timpul Primului Rãzboi Mondial de cãtre trupele germane care campaserã aici. În 1926, cuviosul Visarion Toia a fost trimis cu 6 cãlugãri sã refacã mãnãstirea, lãcaşul fiind restaurat integral. În 1947, autoritãţile comuniste au început construcţia cãii ferate Bumbeşti-Livezeni, prin Defileul Jiului, fapt ce a fãcut ca mãnãstirea Lainici sã fie ocupatã temporar de brigadierii care lucrau în aceastã zonã. Biserica a fost renovatã în 1984 şi a fost declaratã monument istoric. Alãturi de vechea bisericã, dupã 1990 a început construirea unei noi biserici cu hramul “IzvorulTãmãduirii”, aceasta fiind finalizatã în 1994 prin efortul arhimandritului Ioachim Pârvulescu. Biserica nouã a fost pictatã de Grigore Popescu. În biserica nouã se aflã o icoanã a Maicii Domnului, adusã de la Muntele Athos, pictatã pe lemn de santal şi încadratã într-o ramã de argint aurit, considerată de credincioşi făcătoare de minuni. Mãnãstirea Lainici posedã un muzeu cu colecţii de icoane, cãrţi vechi, obiecte de cult ş.a.