Mănăstirea Cozia

La 5 km Nord de oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, pe malul drept al râului Olt, se află mănăstirea Cozia (de călugări), cunoscută mult timp sub denumirea de „Nucet” (nume atribuit, se pare, după numeroasele plantaţii de nuci care existau în trecut în această zonă). Biserica mănăstirii, cu hramul „Sfânta Treime”, este ctitoria din anii 1386–1388 a domnului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, sfinţită la 18 mai 1388. Biserica păstrează în pronaos fragmente de picturi murale originare, executate (în anii 1390–1391) în stilul picturii monastice paleologe. Biserica a fost restaurată în 1517 din iniţiativa domnului Neagoe Basarab şi întregită ulterior (1704–1707). Pridvorul bisericii a fost construit prin grija lui Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti în perioada 1688-1714. Picturile murale interioare au fost refăcute total în anul 1710 de zugravii Preda, Ianache, Sima, Mihail, Andrei, Constantin şi Gheorghe. În naos sunt pictate portretele lui Mircea cel Bătrân şi cel al fiului său, Mihail. În biserică se află mormântul lui Mircea cel Bătrân. Ansamblul monastic mai cuprinde două paraclise: unul în partea de Sud, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construit în anii 1583–1584 prin strădania ieromonahului Amfilohie, cu picturi murale din secolul 18, refăcute în 1823 de zugravul Voicu din Piteşti, şi altul în partea de Nord, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, construit în 1710–1711, cu unele transformări din 1858 şi cu picturi murale originare. Tot în cadrul ansamblului monahal Cozia se afla biserica bolniţei (12 m lungime şi 4 m lăţime), cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, zidită prin grija domnului Ţării Româneşti, Radu Paisie, în anii 1542–1543, cu picturi murale originare, situată de cealaltă parte a şoselei, vizavi de biserica „Sfânta Treime”, precum şi cuhnia, chiliile (din 1388, cu unele transformări din perioada 1848–1853), fântana mare (secolul 16), decorată cu reliefuri, şi două clopote datând din 1395 şi, respectiv, 1413. Ansamblul monahal, restaurat în anii 1927–1930 şi 1958–1962, are un preţios muzeu de artă religioasă cu o colecţie valoroasă de icoane. În pronaosul bisericii „Sfânta Treime” se află mormântul monahiei Teofana, mama lui Mihai Viteazul, moartă în 1605. În cerdacul unei chilii de la mănăstirea Cozia, poetul Grigore Alexandrescu a scris celebra poezie Umbra lui Mircea la Cozia.  

Mănăstirea Cozia (Călimănești, jud. Vâlcea)
Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii Cozia (Credit: Shutterstock)