Fierbinţi-Târg

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Fierbinţi-Târg se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în extremitatea de Vest a judeţului Ialomiţa, în zona de contact a Câmpiei Vlăsiei cu Câmpia Mostiştei, pe ţărmul de Sud Vest al lacului de acumulare Dridu, format pe râul Ialomiţa, la intersecţia paralelei de 44°41’01” latitudine nordică cu meridianul de 26°23’14” longitudine estică, la 89 km Vest de municipiul Slobozia şi 46 km Nord Est de capitala ţării, Bucureşti. Din punct de vedere demografic, Fierbinţi-Târg face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 4 546 loc. (1 ian. 2019), din care 2 229 loc. de sex masc. şi 2 317 fem. Supr.: 43 km2, din care 1,8 km2 în intravilan; densitatea: 2 525 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 4 969 loc., 4 851 de persoane erau români (97,6%), 17 rromi (0,4%) şi 101 loc. (2,0%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 856 de ortodocşi (97,7%) şi 113 loc. (2,3%) aparţineau altor confesiuni (romano-catolici, musulmani ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de c.f. pe linia Bucureşti – Chitila – Fierbinţi-Târg – Urziceni. Producţie de cherestea, de pavele şi borduri, de betoane, de materiale de construcţii, de încălţăminte, de ulei comestibil, de nutreţuri concentrate şi de alcool. Complex de creştere a porcilor. Moarã de mãlai. Legumicultură (tomate, ardei, varză, vinete ş.a.), pe circa 450 ha. Culturi de cereale şi plante tehnice. Bibliotecă publică, având peste 15 000 de volume. Cămin Cultural (din 1929).

Istoric

În arealul oraşului Fierbinţi-Târg au fost descoperite vestigii din secolul 2 î.Hr. (fragmente de vase ceramice şi de râşniţe, fusaiole, vetre de foc ş.a.), iar în punctul Malu Roşu au fost identificate douã necropole – una daco-romanã datand din secolele 3-4 şi alta medievalã, din secolele 16-17. Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, în anul 1620, cu numele Hierbinţi, într-un hrisov al domnului Gavril Movilã (fiul lui Simion Movilã). La sfârşitul secolului 19 era o comunã ruralã cu numele Fierbinţi-Stroeşti, formatã din satele Fierbinţii de Sus, Fierbinţii de Jos, Fierbinţi-Gruiu, Fierbinţii Târgului şi Stroeşti, cu o populatie de 2 289 loc., adapostitã în 559 de case. La recensãmântul din 31 dec. 1924, comuna purta numele de Fierbinţi, avea 4 360 de loc. şi era formatã din satele Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus (atestat documentar în 1580 cu numele Bãiceşti), Fierbinţii Târgului (atestat documentar în 1759 cu numele Topoloveni), Fundu Danciului (atestat documentar în 1520 cu numele Bonteşti), Micşuneştii Mari şi Stroeşti (atestat documentar în 1587). În anul 1931, din comuna Fierbinţi s-au desprins satele Fierbinţii Târgului, Fierbinţii de Jos, Fundu Danciului, Micşuneştii Mari şi N.T. Filitis şi au format comuna Fierbinţi-Târg, iar comuna Fierbinţi a rãmas în componenţã doar cu satele Fierbinţii de Sus şi Stroeşti. Ulterior, cele douã comune (Fierbinţi şi Fierbinţi-Târg) s-au unificat şi au format o singurã comunã cu numele Fierbinţi-Târg. La 1 ian. 1965, satul Fundu Danciului şi-a schimbat numele în Mirceşti, iar satul N.T. Filitis în Satu Nou. La 17 febr. 1968, cele douã sate (Mirceşti şi Satu Nou) au fost desfiinţate şi incluse în comuna Fierbinţi-Târg, iar satul Stroeşti înglobat în satul Fierbinţii de Sus. Comuna Fierbinţi-Târg a fost declaratã oraş la 7 apr. 2004 având în subordine ad-tivă satele Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus şi Grecii de Jos. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov, iar dupã aceea a fost trecutã la jud. Ialomiţa.

Monumente

În oraşul Fierbinţi-Târg se aflã clãdirea Primãriei, ziditã în anul 1929, azi declaratã monument de arhitecturã, şi biserica „Sfântul Gheorghe” , ctitorie din anii 1858-1863 (sfinţitã la 26 mai 1863 şi pictatã în anul 1915), a marelui clucer Alexandru Scarlat Ghica şi reparatã dupã cutremurele din noaptea de 9 spre 10 nov. 1940 şi din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, azi declaratã monument istoric; în satul Grecii de Jos existã biserica „Sfânta Maria”, ctitorie din anul 1754 a serdarului Greceanu, cu picturi murale originare, azi declaratã monument istoric şi de arhitecturã; în satul Fierbinţii de Jos este biserica „Sfântul Nicolae” (1854), declaratã monument istoric şi de arhitecturã, iar satul Fierbinţii de Sus se aflã biserica „Adormirea Maicii Domnului” , construitã în anii 1990-1994 şi casa “Alexe”, datând din anul 1922, declaratã monument de arhitecturã. În fostul sat Stroeşti (desfiinţat la 17 febr. 1968 şi înglobat în satul Fierbinţii de Sus) a existat biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, care a fost acoperitã de apele lacului de acumulare Dridu (→ lacul Dridu), realizat în anii 1981-1987.


About

The town of Fierbinţi-Târg is located in the South East of Romania, in the historical province of Muntenia, in the western extremity of Ialomiţa County, in the contact area of ​​Vlăsiei Plain with Mostiştei Plain, on the South West shore of Dridu Reservoir, created on the Ialomiţa River, at the intersection of the parallel of 44°41’01” north latitude with the meridian of 26°23’14” east longitude, 89 km west of Slobozia and 46 km northeast of the country’s capital, Bucharest. From a demographic point of view, Fierbinţi-Târg is part of the category of small towns, with a population of 4,546 inhabitants (January 1, 2019), of which 2,229 males and 2,317 females. Area: 43 km2, of which 1.8 km2 in urban areas; density: 2,525 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 4,969 inhabitants, 4,851 people were Romanians (97.6%), 17 Roma (0.4%) and 101 inhabitants (2.0%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, the same census recorded 4,856 Orthodox (97.7%) while 113 inhabitants (2.3%) belonged to other denominations (Roman Catholics, Muslims, etc.), or were atheists, without religion or with an undeclared religion. Railway station on the line BucharestChitila – Fierbinţi-Târg – Urziceni. Production of timber, pavers and curbs, concrete, building materials, footwear, edible oil, concentrated fodder, and alcohol. Pig breeding complex. Corn mill. Vegetable cultivation (tomatoes, peppers, cabbage, eggplant, etc.), on about 450 ha. Cereal crops and technical plants. Public library, with over 15,000 volumes. Cultural Center (since 1929).

History

Remains from the 2nd century BC were discovered in the area of ​​Fierbinţi-Târg (fragments of ceramic vessels and grinders, spindles, fire hearths, etc.), and in the Malu Roşu point two necropolises were identified – one Dacian-Roman dating from the 3-4th centuries and another medieval, from the 16th-17th centuries. The settlement is mentioned documentary, for the first time, in 1620, with the name Hierbinţi, in a deed of Lord Gavril Movilă (son of Simion Movilă). At the end of the 19th century, it was recorded as a rural commune called Fierbinţi-Stroeşti, formed by the villages Fierbinţii de Sus, Fierbinţii de Jos, Fierbinţi-Gruiu, Fierbinţii Târgului and Stroeşti, with a population of 2,289 inhabitants, living in 559 households. At the census of December 31, 1924, the commune was recorded as Fierbinţi, with 4,360 inhabitants and consisted of the villages of Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus (mentioned documentary in 1580 with the name Băiceşti), Fierbinţii Târgului (documented in 1759 with the name Topoloveni), Fundu Danciului (mentioned documentary in 1520 with the name Bonteşti), Micşuneştii Mari and Stroeşti (mentioned documentary in 1587). In 1931, the villages of Fierbinţii Târgului, Fierbinţii de Jos, Fundu Danciului, Micşuneştii Mari and N.T. Filitis and formed the commune Fierbinţi-Târg, while the commune Fierbinţi was left with only the villages Fierbinţii de Sus and Stroeşti. Subsequently, the two communes (Fierbinţi and Fierbinţi-Târg) were unified and formed a single commune with the name Fierbinţi-Târg. On January 1, 1965, the village of Fundu Danciului changed its name to Mirceşti, and the village of N.T. Filitis in Satu Nou. On February 17, 1968, the two villages (Mirceşti and Satu Nou) were abolished and included in the commune of Fierbinţi-Târg, and the village of Stroeşti was incorporated into the village of Fierbinţii de Sus. The commune of Fierbinţi-Târg was declared a town on April 7, 2004, having under administrative subordination the villages of Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus and Grecii de Jos. Between February 17, 1968, and January 23, 1981, it was part of Ilfov County, and after that it was transferred to Ialomiţa County.

Monuments

In the city of Fierbinţi-Târg there is the City Hall building, built in 1929, today declared an architectural monument, and the church “Saint George”, founded in 1858-1863 (consecrated on May 26, 1863 and painted in 1915) by the great mastr of the royal court, Alexandru Scarlat Ghica, and repaired after the earthquakes of the night of November 9 to 10, 1940 and of the evening of Friday, March 4, 1977, today declared a historical monument; in the village of Grecii de Jos there is the church “Saint Mary”, founded in 1754 by the Serdar (military rank) Greceanu, with original murals, today declared a historical and architectural monument; in the village of Fierbinţii de Jos there is the church “Saint Nicholas” (1854), declared a historical and architectural monument, and the village of Fierbinţii de Sus there is the church “Assumption”, built in 1990-1994 and the house “Alexe”, dating from 1922, declared an architectural monument. In the former village of Stroeşti (disbanded on February 17, 1968, and incorporated into the village of Fierbinţii de Sus) there was the church “Saints Archangels Michael and Gabriel”, which was covered by the waters of Dridu Reservoir (→ Dridu Lake), built in 1981- 1987.

Back to Romanian version