Fierbinţi-Târg

Date generale

Fierbinţi-Târg este un oraş în jud. Ialomiţa, situat în Câmpia Vlăsiei, pe râul Ialomiţa; 4 606 loc. (1 ian. 2011): 2 251 de sex masc. şi 2 355 fem. Supr.: 57,2 km2, din care 3,7 km2 în intravilan; densitatea: 1 245 loc./km2. Staţie de c.f. Prelucr. lemnului. Materiale de construcţii; producţie încălţăminte, de ulei comestibil şi de alcool. Complex de creştere a porcilor. Legumicultură (tomate, ardei, varză, vinete ş.a.). Culturi de cereale şi plante tehnice. Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, în 1620. Declarat oraş la 7 apr. 2004; Fierbinţi-Târg are în subordine ad-tivă satele Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus şi Grecii de Jos. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1863), „Sfântul Nicolae” (1854), „Adormirea Maicii Domnului” (1842–1843) şi „Sfânta Maria” (1734), în oraşul Fierbinţi-Târg şi în satele Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus şi Grecii de Jos.