Frasin

Date generale

Oraşul Frasin se află în partea de Nord a României, în provincia istorică Bucovina, în zona centrală a jud. Suceava, în Depr. Gura Humorului, la confl. râului Suha cu Moldova, la Sud Vest de municipiul Suceava; 6 513 loc. (1 ian. 2011): 3 265 de sex masc. şi 3 248 fem. Supr.: 87,3 km2, din care 8 km2 în intravilan; densitatea: 814 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de gaze naturale, forestiere şi de balast. Fabrică de mobilă, de cherestea şi ambalaje, distrusă de un incendiu la 10 mai 2011. Confecţii metalice. Agroturism.

Istoric

Prima atestare documentară datează din 1785. Com. Frasin a fost declarată oraş la 7 apr. 2004; are în subordine ad-tivă localit. componentă Bucşoaia şi satele Doroteia şi Plutoniţa.

Monumente

În oraşul Frasin se află biserica „Sfânta Treime” (1999-2003) şi o biserică romano-catolică 1896–1898.