Frasin

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Frasin se află în partea de Nord Est a României, în provincia istorică Bucovina, în zona centrală a judeţului Suceava, în Depr. Gura Humorului, la poalele Obcinei Mari, în apropiere de confluenţa râului Suha cu râul Moldova, la intersecţia paralelei de 47º31’06” latitudine nordicã cu meridianul de 25º46’55” longitudine esticã, la 43 km Sud Vest de municipiul Suceava. Din punct de vedere demografic, Frasin face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 6 568 loc. (1 ian. 2019), din care 3 295 de sex masc. şi 3 273 fem. Supr.: 87,3 km2, din care 8 km2 în intravilan; densitatea: 821 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 5 876 loc., 5 632 de persoane erau români (95,8%) şi 244 loc. (4,2%) aparţineau altor etnii (germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 5 542 ortodocşi (94,3%), 73 romano-catolici (1,2%) şi 261 loc. (4,5%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, adventişti de ziua a şaptea, reformaţi ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de c.f. pe linia Suceava – Gura Humorului – Frasin – Vama – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, inauguratã în anul 1888. Nod rutier. Expl. de gaze naturale, forestiere şi de balast. Fabrică de mobilă, scoasă la vânzare în anul 2014; fabrică de cherestea şi ambalaje, distrusă de un incendiu la 10 mai 2011, dată la care aceasta se afla în procedură de lichidare. Confecţii metalice (binale, termopane ş.a.). Colectarea plantelor medicinale şi a fuctelor de pãdure. Agroturism. Biblioteca publică “George Sidorovici”, înfiinţată în anul 1946, azi cu peste 10 000 de volume. Cămin Cultural.

Istoric

Oraşul Frasin apare menţionat documentar, pentru prima oară, pe unele hărţi ruseşti din anii 1772-1775, cu numele La Fras, apoi este consemnat ca sat în 1785 şi apoi ca aşezare dezvoltată, cu statut de comună, în anul 1850. În anul 1783, la Frasin s-au stabilit numeroşi rromi, care fuseseră eliberaţi de pe moşiile mănăstirilor Voroneţ, Humor şi Moldoviţa unde lucraseră ca robi. În perioada 1804-1810 au fost colonizaţi mineri şi meseriaşi germani, apoi ucraineni veniţi ca să muncească la exploatările forestiere (prima fabrică de cherestea fiind inaugurată în anul 1810), iar în ultimele două decenii ale secolului 19, în timpul marii migraţii economice din Galiţia, la Frasin s-au stabilit numeroase familii de evrei. Comuna Frasin a fost declarată oraş la 7 apr. 2004 având în subordine ad-tivă localitatea componentă Bucşoaia şi satele Doroteia şi Plutoniţa. Satul Doroteia apare consemnat în cronicile medievale cu variantele Doroteiu, Dorotheiu, Dorotea, Dorotha, Doroftei şi din anul 1936 Doroteia – nume care derivă de la cuvântul grecesc Dorotei, care înseamnă darul lui Dumnezeu (doron = dar, cadou şi Theos = Dumnezeu).

Monumente

În oraşul Frasin se află biserica ortodoxă cu hramul „Sfânta Treime” (1999-2003), iar în localitatea componentă Bucşoaia există biserica romano-catolică „Naşterea Maicii Domnului”, construită de comunitatea germană în anii 1896-1898, şi biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (24 m lungime, 13 m lăţime şi 15 m înălţime) datând din anul 1854, construită pentru comunitatea ortodoxă. Biserica este dominată de o turlă octogonală pe naos, încadrată de două turle mai mici, una plasată deasupra altarului şi alta deasupra pridvorului. Biserica a fost consolidată şi reparată în anii 2010-2017 şi resfinţită la 11 iunie 2017, când i s-a atribuit şi un al doilea hram – „Duminica Tuturor Sfinţilor”. În satul Doroteia se află biserica ortodoxă cu hramul „Înălţarea Domnului” (17,50 m lungime şi 10,50 m lăţime), construită din lemn pe temelie de piatră, în anii 1872-1875 (sfinţită la 17 nov. stil vechi/29 nov. stil nou 1881, reparată şi resfinţită în anul 1992), iar în satul Plutoniţa există schitul „Adormirea Maicii Domnului”, întemeiat în anii 1997-1998. În arealul oraşului Frasin, în Dealul Frasin, se află un punct fosilifer cu numuliţi, lemelibranhiate ş.a., datând din Eocen (a doua epocă a Paleogenului).


About

The town of Frasin is located in the North East of Romania, in the historical province of Bucovina, in the central area of ​​Suceava County, in Gura Humorului Depression, at the foot of Obcina Mare (Great Ridge), near the confluence of the river Suha with the river Moldova, at the intersection of the parallel 47˚31’06 “north latitude with the meridian 25˚46’55” east longitude, 43 km southwest of Suceava. From a demographic point of view, Frasin belongs to the category of small towns, with a population of 6,568 inhabitants (January 1, 2019), of which 3,295 males and 3,273 females. Area: 87.3 km2, of which 8 km2 in urban areas; density: 821 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 5,876 inhabitants, 5,632 people were Romanians (95.8%) and 244 inhabitants (4.2%) belonged to other ethnic groups (Germans, etc.). From the confessional point of view, the same census registered 5,542 Orthodox (94.3%), 73 Roman Catholics (1.2%) while 261 inhabitants (4.5%) belonged to other denominations (Pentecostals, Adventists of on the seventh day, Reformed, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station on the line SuceavaGura Humorului – Frasin – Vama – Câmpulung MoldovenescVatra Dornei, inaugurated in 1888. Road junction. Natural gas, forestry and ballast mining. Furniture factory, put up for sale in 2014; sawmill and packaging factory, destroyed by fire on May 10, 2011, when it was in liquidation. Metal constructions (binary, double glazing, etc.). Collection of medicinal plants and forest fruits. Agritourism. The “George Sidorovici” Public Library, founded in 1946, now with more than 10,000 volumes. Community Center.

History

The town of Frasin is mentioned for the first time in some Russian maps from 1772-1775, with the name La Fras, then it is recorded as a village in 1785 and then as a developed settlement, with the status of a commune, in 1850. In 1783, numerous Roma settled in Frasin, after being freed from the estates of the Voroneţ, Humor and Moldoviţa monasteries where they had worked as slaves. During the period 1804-1810, German miners and craftsmen were colonized, then Ukrainians who came to work in forestry (the first sawmill was inaugurated in 1810), and, in the last two decades of the 19th century, during the great economic migration from Galicia, numerous Jewish families settled in Frasin as well. Frasin commune was declared a town on April 7, 2004, having under administrative subordination the component locality Bucşoaia and the villages Doroteia and Plutoniţa. The village of Doroteia appears in the medieval chronicles with the variants Doroteiu, Dorotheiu, Dorotea, Dorotha, Doroftei and, from 1936, Doroteia – name derived from the Greek word Dorotei, which means the gift of God (doron = gift, gift and Theos = God).

Monuments

In the town of Frasin there is the Orthodox church dedicated to the “Holy Trinity” (1999-2003), and in the component locality Bucşoaia there is the Roman Catholic church “Naşterea Maicii Domnului” (“The Birth of the Mother of the Lord”), built by the German community in 1896-1898, and the Orthodox church dedicated to “The Holy Archangels Michael and Gabriel” (24 m long, 13 m wide and 15 m high) dating from 1854, built for the Orthodox community. The church is dominated by an octagonal tower on the nave, framed by two smaller towers, one placed above the altar and the other above the porch. The church was consolidated and repaired in 2010-2017 and re-sanctified on June 11, 2017, when it was given a second feast day – “All Saints’ Sunday”. In the village of Doroteia there is the Orthodox church dedicated to the “Ascension of the Lord” (17.50 m long and 10.50 m wide), built of wood on a stone foundation, in the years 1872-1875, consecrated on November 17 (Old Style calendar)/November 29 (New Style calendar) 1881, repaired and reconsecrated in 1992), and in the village of Plutoniţa there is the hermitage “Adormirea Maicii Domnului” (The Dormition of the Mother of the Lord), founded in 1997-1998. In the area of ​​the city of Frasin, in Frasin Hill, there is a fossiliferous point with nummulites, Lamellibranchiata etc., dating from the Eocene (the second epoch of the Paleogene).

Back to Romanian version