Mănăstirea Oaşa

Aflatã în arealul comunei Şugag din judeţul Alba, la 70 de km de municipiul Alba Iulia, pe un platou de la poalele munţilor Şureanu, la 1 400 m altitudine, mănăstirea Oaşa, care adãposteşte 20 de  cãlugãri care duc o viaţã de obşte sub stãreţia ieromonahului Iustin Miron, funcţioneazã în cadrul Episcopiei Alba Iulia din Mitropolia Ardealului. În anul 1943, din iniţiativa şi pe cheltuiala scriitorilor Mihail Sadoveanu şi Ioan Pop a fost construitã o bisericã din lemn la circa 1 200 m altitudine în zona în care în prezent se aflã lacul de acumulare Oaşa de pe cursul superior al râului Sebeş. Din cauza construirii barajului şi lacului de acumulare Oaşa, în perioada 1979-1983, biserica din lemn a fost mutatã pe amplasamentul actual. În anul 1990, biserica având dublu hram – “Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Mucenic Pantelimon” a fost destinatã pentru înfiinţarea unei mânãstiri de maici în care s-au instalat 20 de cãlugãriţe sub stãreţia monahiei Iustiniana Macarie, prin strãdania cãreia s-au construit chiliile, casa stãreţiei, trapeza, clopotniţa şi alte anexe. La 1 iunie 2000 a fost transformatã în mănăstire  de cãlugãri. Biserica din lemn a mănăstirii Oaşa este construitã pe fundaţie de piatrã, are o singurã turlã, de formã pãtratã cu dublã straşinã, al cãrui vârf central este strãjuit de alte patru turnuleţe, fiecare cu câte o cruce în vârf. Biserica prezintã o streaşinã principalã a acoperisului, iar mai jos de aceasta o altã streaşinã înconjurã biserica. Biserica este acoperitã cu şindrilã şi a fost pictatã în frescã în anii 1985-1986 de cãtre Liviu Dumbravã din Gura Humorului.