Băbeni

Date generale

Oraşul Băbeni se află în partea de Sud a României, în provincia istorică Oltenia, în zona central-sudică a judeţului Vâlcea, la contactul Piemontului Olteţului cu terasele şi lunca largã a râului Olt, pe râul Bistriţa (vâlceană sau olteanã) în apropiere de confluenţa cu râul Olt, la intersecţia paralelei de 44º58’15” latitudine nordică cu meridianul de 24º14’13” longitudine estică, la 18 km Sud Vest de municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de vedere demografic, Băbeni face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 9 203 loc. (1 ian. 2019), din care 4 590 loc. de sex masc. şi 4 613 fem. Supr.: 35,7 km2, din care 7,8  km2   în  intravilan;  densitatea: 1 180 loc./km2. La recensământul populaţiei din perioada 20-31 oct. 2011, din totalul celor 8 451 loc., 7 679 de persoane erau români (90,9%), 343 rromi (4,1%) şi 429 loc. (5,0%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 7 961 de ortodocşi (94,2%), 25 romano-catolici (0,3%) şi 465 loc. (5,5%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, adventişti de ziua a şaptea, evanghelici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de cale feratã (inauguratã la 20 iun. 1887). Expl. de petrol şi gaze naturale. Hidrocentralã (37 MW) datã în folosinţã în 1978. Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Producţie de armament şi muniţie, de nutreţuri concentrate; morãrit şi panificaţie. Produse de artizanat (ţesãturi şi cusãturi populare, obiecte sculptate în lemn ş.a.). Viticulturã; pomiculturã; legumiculturã. Bibliotecã orãşeneascã (peste 14 000 de volume). Casa de Culturã, numitã “Dragoş Vrânceanu” din 16 febr. 1992, adapostitã într-o clãdire construitã în anul 1987.

Istoric

În arealul satului Pădureţu au fost descoperite mai multe monede romane (dinari din argint) datând din secolele 2-3. Localitatea Băbeni, apare menţionată documentar, ca sat, prima oară, la 16 mart. 1491, apoi în 1502, într-un document emis de domnul Radu cel Mare, şi din nou, în 1760. Comuna Băbeni, numită în vechime cu toponimele Băbeni-Ungureni şi Băbeni-Bistriţa a fost declarată oraş la 10 iul. 2002 şi are în subordine ad-tivã satele Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, Români, Tătărani şi Valea Mare.

Monumente

În oraşul Băbeni se află Conacul “Mărăcine” (începutul sec. 20), declarat monument istoric, o biserică din 1777 şi o biserică din lemn cu hramul “Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, construită de clucerul Ioan Lahovary, la jumătatea sec. 19, sfinţită la 21 iunie 1849, renovată în 1925-1930, cu pridvor adăugat în 1965-1966, dominată de un turn-clopotniţă de formă pătrată, plasat pe pronaos, construit în 1965-1966. În satul Capu Dealului se aflã biserica din lemn cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1799), declaratã monument istoric, în satul Români există o biserică din anul 1625, iar în satul Valea Mare o biserică datând din anul 1721. Clădirea Primăriei a fost construită în anul 1959.